doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

proděkan
AIU – docent

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Projekty

 • FW06010535, Automatizované řídicí centrum provozu minibusů autonomní MoD
  Detail

 • FW06010581, Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Ověření vlivu vstupních dat získaných analýzou obrazu pro numerické modely pohybu chodců
  Detail

 • CK03000182, Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu
  Detail

 • Resuspenze pevných částic způsobená větrem v městském prostředí: identifikace procesu, optimalizace zpracování, zdravotní rizika
  Detail

 • VB01000034, Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence
  Detail

 • CK03000240, Vývoj cementových kompozitů a procesních parametrů pro 3D tisk prvků splňujících požadavky dopravních staveb
  Detail

 • CK02000118, Dopravní digitální dvojče Evropská
  Detail

 • Evakuace provizorních nemocnic s využitím modelu evakuace
  Detail

 • Predikce propustnosti vakcinačního centra
  Detail

 • Využití dat z analýzy videa pro optimalizaci provozů v oblasti pěší dopravy
  Detail

 • CK01000015, Zvýšení odolnosti a bezpečnosti železniční infrastruktury a minimalizace dopadů na ostatní sektory dopravní infrastruktury
  Detail

 • CK01000152, Pokročilé matematicko-fyzikální metody modelování mikrostruktury dopravního proudu
  Detail

 • TJ04000232, Efektivní časoprostorové predikce s využitím metod strojového učení
  Detail

 • Stanovení datové základny pro simulace pěších v rámci rozlehlých urbanistických celků
  Detail

 • Stanovení tlakových ztrát vzduchotechnických tvarovek kruhového průřezu
  Detail

 • Posouzení evakuačních standardů osob s pohybovým omezením s využitím modelu evakuace
  Detail

 • Časoprostorová analýza kongescí při evakuaci
  Detail

 • VI20192022118, Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR
  Detail

 • Tlakové ztráty na vybraném souboru vzduchotechnických tvarovek
  Detail

 • Analýza reakční doby při ochraně měkkých cílů v podmínkách ČR
  Detail

 • TH04010377, Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem
  Detail

 • TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings
  Detail

 • Virtuální prostředí pro navrhování staveb - Virtual environment for building design - REBUILD
  Detail

 • TL02000103, Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely
  Detail

 • TL02000352, Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase
  Detail

 • TH04010335, Vakuový systém pokovení pro aditivní technologie
  Detail

 • TK01010146, Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic
  Detail

 • Analýza progresivních stavebních struktur a materiálů
  Detail

 • Numerické modelování inženýrských úloh ve stavebnictví
  Detail

 • Analýza účinků mimořádných zatížení na stavební konstrukce
  Detail

 • Užití numerických modelů pro simulace evakuace a pohybu osob ve shromažďovacích stavbách
  Detail

 • Výpočet oslunění místnosti s využitím technologie BIM
  Detail

 • Šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky
  Detail

 • Automatizace tvorby únikových plánů pomocí BIM nástroje
  Detail

 • Nekonvenční křižovatky
  Detail

 • TH02010882, Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu
  Detail

 • TH02010372, Systém pro monitorování, vyhodnocování a řízení proudů chodců a cyklistů
  Detail

 • Validace a verifikace výpočtových modelů v oboru požární bezpečnosti
  Detail

 • Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h
  Detail

 • VI20162019034, Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb
  Detail

 • VI20152019049, RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odeolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
  Detail

 • Propojení mikroskopických modelů dopravy a modelů pohybu osob a požáru při návrhu komplexních dopravně-inženýrských řešení
  Detail

 • GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic
  Detail

 • TA04031141, Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel
  Detail

 • VG20132015120, Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru
  Detail

 • TA03031301, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu
  Detail

 • TA03030491, Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu (HADES)
  Detail

 • Laboratoř pokročilého modelování a simulace konstrukcí a pozemních staveb
  Detail

 • TA03030050, Moderní turbo-okružní křižovatky a jejich aplikace v návrhu dopravních staveb
  Detail

 • TA02030833, Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T
  Detail

 • TA02030441, Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců
  Detail

 • TA02030548, Aktualizace návrhových prvků pozemních komunikací v extravilánu
  Detail

 • Inovace výuky se zaměřením na náročné numerické výpočty s využitím cloudu
  Detail

 • Validační studie evakuačních scénářů
  Detail

 • TA01031537, Parametrizace silniční sítě ČR a optimalizace logistických algoritmů pro routování za využití datových zdrojů agendových a inteligentních dopravních systémů
  Detail

 • TA01030305, Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů
  Detail

 • TA01031193, Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruktury
  Detail

 • TA01031194, Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti dopravních nehod
  Detail

 • Inovace výuky v oblasti masivní paralelizace výpočtů s využitím grafických procesorů
  Detail

 • Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
  Detail

 • Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů
  Detail

 • Rozvoj v oboru dopravního inženýrství
  Detail

 • Simulační nástroje při řešení komplexních úloh ve stavebnictví
  Detail

 • Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT
  Detail

 • CG743-088-120, Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS.
  Detail

 • Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů
  Detail

 • Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu
  Detail