Doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Výuka matematiky

Zimní semestr

BA001 - Matematika 1
 • Přednáška 2 hod./týden, nepovinná
 • Osnova přednášky
  1. Reálná funkce jedné reálné proměnné, explicitní a parametrické zadání funkce. Složená a inverzní funkce.
  2. Některé elementární funkce, cyklometrické funkce. Hyperbolické funkce. Polynom a jeho základní kořenové vlastnosti, rozklad polynomu v reálném oboru.
  3. Racionální funkce. Posloupnost a její limita.
  4. Limita a spojitost funkce, základní věty. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam, pravidla pro derivování.
  5. Derivace složené a inverzní funkce. Diferenciál funkce. Rolleova a Lagrangeova věta.
  6. Derivace vyšších řádů, diferenciály vyšších řádů. Taylorova věta.
  7. L`Hospitalovo pravidlo. Asymptoty grafu funkce. Průběh funkce.
  8. Základy maticového počtu, elementární úpravy matice, hodnost matice. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic Gaussovou eliminační metodou.
  9. Determinanty druhého řádu. Definice determinantů vyšších řádů pomocí Laplaceova rozvoje. Pravidla pro počítání s determinanty. Cramerovo pravidlo pro řešení systému lineárních algebraických rovnic.
  10. Inverzní matice. Jordanova metoda výpočtu. Maticové rovnice. Reálný lineární prostor, báze a dimenze lineárního prostoru. Lineární prostory aritmetických a geometrických vektorů.
  11. Vlastní čísla a vektory matice. Souřadnice vektoru. Skalární a vektorový součin vektorů, počítání v souřadnicích.
  12. Smíšený součin vektorů. Rovina a přímka v prostoru, úlohy polohy.
  13. Úlohy metrické. Plochy.
 • Informace ke zkoušce z předmětu BA001 - Matematika 1
 • Informace k zápočtu z předmětu BA001 - Matematika 1
 • Generátor vzorových zadání zkouškové písemky

Letní semestr

BA002 - Matematika 2
BAA002 - Matematika 2


Kontakt:
Žižkova 511/17
602 00 Brno-Veveří
telefon: +420 541 147 614

Korespondenční adresa:
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno