Oblasti výzkumu

Výzkumné skupiny v oblasti
Pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby

Nosné konstrukce pozemních staveb

Nosné konstrukce pozemních staveb

Vedoucí: prof. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Výzkum je zaměřen na tradiční, moderní nebo recyklované materiály v souladu s koncepcí Green Deal a cirkulární ekonomiky pro návrh nosných konstrukcí pozemních staveb. Skupina využívá nástroje numerického modelování a analýzy nosných konstrukcí nebo jejich detailů s využitím software ANSYS a ATENA a metod experimentálního zkoušení stavebních konstrukcí nebo jejich detailů pro ověření návrhů a srovnání s numerickými analýzami a optimalizací stavebních konstrukcí pomocí modelové podobnosti. Hlavními tématy jsou rozvoj materiálových modelů cementovláknitých desek s různým typem výztužných vláken a prefabrikované betonové směsi pro 3DCP, nosné konstrukce interiérových schodišť, cihelná prefabrikace, nosné konstrukce na bázi 3DCP nebo dřeva a náhrada jehličnatého dřeva listnatým v nosných konstrukcích.

Skupina úzce spolupracuje s Laboratoří robotizace a 3D tisku Centra AdMaS a se skupinou Laboratoře a 3D tisku.

Projekty
 • TAČR: Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu

 • MPO: Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Prototyp schodiště CEMVIN: schodiště z desek z cementových vláken

Publikace

Matematické analýzy pro podporu řešení inženýrských problémů

Matematické analýzy pro podporu řešení inženýrských problémů

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Web výzkumné skupiny

Pro výzkum pokročilých konstrukcí využívá Ústav matematiky numerickou a aplikovanou matematiku, inverzní a optimalizační úlohy. Vědci pracují na matematických analýzách pro podporu řešení inženýrských problémů nebo témat soudního inženýrství, např. výpočtové modelování v mechanice deformovatelných těles a prostředí. Věnují se kvalitativním vlastnostem řešení prostřednictvím různých typů rovnic (diferenciální, funkcionální, diskrétní, parciální) i netradičním problémům v rámci variačního počtu. Aplikují numerické metody, využívají statistiky, algebry a jejích struktur, modelování, pravděpodobnosti, analýzy časových řad nebo regresní analýzy. Zabývají se také deskriptivní geometrií.

Publikace

Stavební zkušebnictví – diagnostika konstrukcí

Stavební zkušebnictví – diagnostika konstrukcí

Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Skupina se věnuje širokospektrému výzkumu v oblasti rozšiřování možností stávajících a vytváření nových postupů využití praktických aplikací nejmodernějších metod diagnostiky stavebních konstrukcí a materiálů. Výzkum je zaměřen zejména na oblasti diagnostiky konstrukcí i prvků železobetonových a z předpjatého betonu, dále konstrukcí z cihelného zdiva a zdících prvků a konstrukcí a prvků dřevěných.

Tým využívá nejmodernější diagnostické metody – ultrazvuk, pulzní echo, radar, vířivé proudy, v oblasti dřevěných konstrukcí pak principy odporového vrtání a odporového zarážení trnu. Hlavním cílem je zejména vývoj nových metodik a postupů pro sofistikovanou diagnostiku existujících konstrukcí, s důrazem na udržitelnost a maximální snížení nákladů na rekonstrukce a prodloužení životnosti stávajících konstrukcí, zejména těch s významnou sociální a památkovou hodnotou.

Projekty
 • NAKI II DG18P02OVV068: Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

Stavební zkušebnictví – experimentální analýza

Vedoucí: doc. Ing. Petr Daněk, Ph.D.

Stavební zkušebnictví představuje v oblasti vědecko-výzkumných aktivit komplexní soubor činností zaměřených na využití experimentálních technik pro ověřování a stanovení fyzikálních a mechanických vlastností stavebních materiálů, dílců, konstrukčních prvků, či modelů reálných konstrukcí. Pracovní skupina je zapojena do mezioborových aktivit v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Zajišťuje experimentální části projektů v kooperaci s materiálovými inženýry, statiky a pracovníky teoretických oborů s cílem co nejlépe predikovat mechanickou odolnost, trvanlivost, životnost a spolehlivost vyvíjených materiálů a konstrukčních systémů. V rámci svých činností je využíváno hlubokých znalostí a dlouhodobých zkušeností výzkumné skupiny a moderního přístrojového vybavení, které je neoddělitelnou a nutnou součástí efektivního a komplexního výzkumu a vývoje.

Zkušební laboratoře jsou vybaveny mechanickými a hydraulickými zkušebními zařízeními se zkušebním rozsahem od 30 do 4000 kN, variabilním hydraulickým zatěžovacím systémem a systémem pro plošné zatěžování. Tato zařízení jsou vhodná pro široké spektrum aplikací – od materiálových zkoušek, až po zkoušky konstrukčních dílců, prvků či celých konstrukcí. Nedílnou součástí jsou klimatizované laboratoře a klima-komory pro dlouhodobé měření smršťování a dotvarování betonových materiálů. Pracoviště také disponuje širokou škálou snímačů, měřících ústředen a zařízení pro sběr a vyhodnocování sledovaných veličin během zkoušek.

Projekty
Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)

Vodní hospodářství obcí

Vodní hospodářství obcí

Vedoucí: doc. Tomáš Kučera, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Základním tématem je aplikovaný výzkum v oblasti vodního hospodářství měst a obcí, kterým vědci pomáhají řešit problémy v sektoru vodárenství, městského odvodnění a čištění odpadních vod. Ústav pokračuje v dlouhé tradici a vynikající reputaci. Úspěšně vyřešené české i mezinárodní vědecko-výzkumné projekty, spolupráce s vědeckými i komerčními partnery, renomované mezinárodní konferenci a odborné, prakticky zaměřené semináře jsou hlavní náplní činnosti. Všichni členové skupiny jsou také expertními členy CzWA – Asociace pro vodu ČR, někteří jsou také autorizovanými inženýry ČKAIT a někteří z nich působí jako soudní znalci v oborech vodárenství a městské odvodnění.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Vývoj patentované technologie Astacus pro čištění vodovodního potrubí metodou řízeného proplachování po úsecích, patent č.: 309183. Licenci vynálezu zakoupila společnost VODA BRNO, s.r.o. spin-off VUT, která zařízení vyrábí a distribuuje do praxe.

 • Vývoj patentované technologie pro optimalizaci řízení jakosti pitné vody v koncových úsecích vodovodního potrubí, patent č.: 308414. Licenci vynálezu zakoupila společnost VODA BRNO, s.r.o. spin-off VUT, která zařízení vyrábí a distribuuje do praxe.

 • Vývoj patentované technologie pro zajištění automatického proplachování tlakové kanalizace a systém k provádění tohoto způsobu, patent č.: 306856 a evropský patent č.: EP3263786B1. Licenci vynálezu zakoupila společnost PRESSKAN system, a.s., která zařízení vyrábí a distribuuje do praxe.

Environmentální a bezpečnostní aspekty výstavby

Environmentální a bezpečnostní aspekty výstavby

Vedoucí: doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Skupina se zabývá analýzou, zkoumáním, rozvojem, modelováním, optimalizací a realizací objektů a zařízení stavenišť pro výrobní procesy ve stavebnictví.

Zaměřuje se na návrhy mechanizace a automatizace stavebních procesů, optimalizace nasazení strojů v souladu s dodržením platné legislativy ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vytváří modely akustické situace staveniště pro stanovení hodnot v chráněném venkovním prostoru staveb. Z výsledků modelu akustické situace staveniště navrhuje úpravy volby stavebních strojů a časového plánu výstavby. Vše v souladu s principy certifikačních systémů LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Publikace

Udržitelný rozvoj a zelená infrastruktura

Udržitelný rozvoj a zelená infrastruktura

Vedoucí: Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Výzkumná skupina se věnuje výzkumu nových technologií a přístupů při realizaci stavebních objektů v rámci trvale udržitelného rozvoje. Technologie výstavby jsou zkoumány zejména z pohledu spotřeby energie a nakládání s vodou. Aplikace nových materiálů a kombinace recyklátů je testována pro prvky zelené infrastruktury jako jsou například zelené střechy. Jedním z výstupů výzkumu jsou i užitné vzory, které slouží ke zjištění environmentální vlastností konstrukčních celků.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Zařízení pro kontrolu ozeleněných střech, 35850, užitný vzor, 2022

 • Zařízení pro testování pokrytí střech kamenivem nebo vegetací, 38247, užitný vzor, 2020

 • Sendvičový panel pro pokrytí střech vegetací, 33745, užitný vzor, 2020

Modelování, simulace a optimalizace výrobního prostoru staveb

Modelování, simulace a optimalizace výrobního prostoru staveb

Vedoucí: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Web výzkumné skupiny

Řešení výrobního prostoru stavby je důležitou součástí stavebně technologické přípravy, vytváří a výrazně ovlivňuje výrobní podmínky pro racionální průběh realizace stavby. Má podstatný vliv na plynulý průběh výstavby a celkové finanční náklady. Důležitou roli pro efektivitu výstavby má využívání stavebních strojů. V pozemním stavitelství jsou to především stroje pro zemní práce a věžové jeřáby. Výzkumná skupina se zabývá modelováním, simulací a optimalizací návrhu věžových jeřábů a jejich sestav ve stavebnictví. S využitím deterministických a stochastických přístupů jsou vytvářeny simulační modely práce stavebních strojů, s cílem jejich efektivního využití při realizované stavbě. Další oblastí výzkumu je analýza a možnosti řešení výrobního prostoru stavby ve ztížených podmínkách výstavby v centrech měst a aglomerací, redukce a případná eliminace těchto ztížených podmínek.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Software CranOcc1.0; Časové vytížení stavebních jeřábů 1.0

 • Software Časové vytížení stavebních jeřábů 2.0; Časové vytížení stavebních jeřábů - Crane Occupancy 2.0

Publikace

Progresivní lepené a tmelené spoje

Progresivní lepené a tmelené spoje

Vedoucí: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Hlavní činností skupiny je výzkum lepených a tmelených spojů v kombinaci s různými materiály. Činnost je zaměřena především na jejich implementaci v praxi a následně na zkoumání změn jejich vlastností vlivem stárnutí. Skupina spolupracuje s odborníky z praxe a zkouší jejich materiály.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Návrh nového zkušebního tělesa a zařízení pro posouzení deformačních vlastností spojů: Zkušební zařízení pro periodicky se opakující namáhání trvale pružných spojů, 33768, užitný vzor, 2020

Modulární a hybridní výstavba

Modulární a hybridní výstavba

Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Novému perspektivnímu tématu na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb se věnuje skupina zaměřená na výzkum a vývoj v oblasti modulárních a hybridních staveb, což zahrnuje spolupráci se specialisty z různých oborů v oblasti optimalizace konstrukčního řešení a skladeb z hlediska mechanické odolnosti a stability, stavební fyziky, požární bezpečnosti a akustiky. Výzkum zahrnuje i stavebně technologické aspekty konstrukčního řešení, rozpočtování, souslednost činností při realizaci a časové plánování. Téma modulárních staveb je rozvíjeno ve spolupráci se společností KOMA MODULAR s.r.o.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Spolupráce na vývoji nového modulového systému společnosti KOMA MODULAR s.r.o. pro vícepodlažní obytné budovy. Vývoj stále probíhá.

Kvantifikace nejistot, spolehlivost konstrukcí a systémů, stochastická analýza a návrh optimálních počítačových experimentů

Kvantifikace nejistot, spolehlivost konstrukcí a systémů, stochastická analýza a návrh optimálních počítačových experimentů

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Tým se zabývá rozvojem metod využívajících počítačové modely libovolného jevu pro pochopení propagace nejistot a neurčitostí ve vstupních veličinách skrze tyto transformace, screening, optimalizace parametrů, citlivostní analýzy, statistické analýzy a rovněž spolehlivostní analýzy s cílem určit pravděpodobností řídkých jevů a událostí. Analyzované modely jsou typicky velmi výpočtově náročné. Kromě konstrukce optimálních jednorázových návrhů počítačových experimentů vytváří výzkumná skupina také adaptivně rozšiřované bodové návrhy. Klíčová slova v angličtině zahrnují názvy metod Monte Carlo, Quasi Monte Carlo sequences, Latin hypercube sampling, stratified sampling asymptotic sampling, subset simulation, Low-discrepancy and space filling designs, active learning, space decomposition methods, dimension reduction methods (linear and nonlinear). Tyto analýzy často využívají metod náhradních modelů (surrogate models, metamodels) ve formě polynomiálního chaosu, metod nejbližších sousedů, krigování a radial basis functions apod. Návrhy počítačových simulací i náhradní modely jsou využívány pro široké spektrum modelů, často také na staticky i dynamicky namáhané konstrukce.

Publikace

Virtualizace staveb a využití umělé reality

Virtualizace staveb a využití umělé reality

Vedoucí: Ing. Ondřej Pilný, Ph.D.

Činnost skupiny je primárně zaměřena na využití technologií spojených s umělou realitou ve všech jejích podobách (virtuální realita, rozšířená realita a smíšená realita) a její následné aplikaci jako vizualizačního a kontrolního nástroje ve stavebnictví. V rámci této aplikace se činnost rozděluje na praktické využití této technologie, tedy přenos skutečných či projektovaných staveb do co nejvěrohodnější digitální podoby a následné prezentace či kontroly dat v souladu s metodikou BIM, nebo na aplikační výzkum. Ten je zaměřen na vytváření efektivních nástrojů a metodik jak modely nejen efektivně připravit, ale jak plně využít jejich obsah v podobě geometrických a negeometrických metadat v nich obsažených.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • KOLÁŘ, J.; JEDLIČKA, M.; MÜLLER, J.; SLÁDEČEK, F.; PILNÝ, O.; REMEŠ, J.; APELTAUER, T.; VYHNÁLEK, R.; UHLÍK, O.; ŠNIRCH, Z.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; BARTOŠOVÁ, H.: TN01000056/2-V1; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)

Pravděpodobnostní posouzení betonových konstrukcí za využití metamodelování a formátů bezpečnosti

Pravděpodobnostní posouzení betonových konstrukcí za využití metamodelování a formátů bezpečnosti

Vedoucí: prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Hlavní činností skupiny je systematický rozvoj všech aspektů a metod potřebných pro účinné pravděpodobnostní posouzení betonových konstrukcí s ohledem na životní cyklus založené na stochastické nelineární výpočtové mechanice. Hlavní motivací je nutnost pracovat efektivně s časově náročnými výpočtovými modely na stochastické úrovni. Je třeba takových metod, které aproximují původní výpočtově náročné modely jednoduššími, jejichž vyčíslení je rychlé. Proto jsou vyvíjeny metody pro náhradní metamodely založené na aproximaci pomocí polynomiálního chaosu a umělých neuronových sítí. Výsledky výzkumu přispějí k rozvoji a aplikaci pokročilých technik pro komplexní plně pravděpodobnostní posouzení betonových konstrukcí/mostů s uvažováním nejistot. Význam výzkumu lze očekávat především ve využití koncepce multi-fidelity, ověření a aplikaci vyvinutých metod pro betonové konstrukce mostního inženýrství. Budou integrovány a aplikovány přístupy, které jsou vhodné pro plně pravděpodobnostní posouzení konstrukcí v mostním inženýrství pomocí numerických simulací při uvážení nejistot.

Publikace

Globální citlivostní analýza ve stochastických modelech stavební mechaniky

Globální citlivostní analýza ve stochastických modelech stavební mechaniky

Vedoucí: prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.

Hlavním zaměřením skupiny je provádění výzkumu a vývoje nových metod pro globální citlivostní analýzu, s důrazem na kvantifikaci aditivních a interakčních efektů ve stochastických výpočtových modelech stavební mechaniky. Hlavním cílem je zdokonalení porozumění procesu šíření neurčitostí od vstupních dat až po výsledky modelů, a to s ohledem na posuzování spolehlivosti nosných stavebních konstrukcí. V rámci výzkumných projektů se intenzivně věnuje geometricky nelineárním úlohám modelování v systému ANSYS a dalším softwarovým aplikacím. Efektivně kombinuje existující nástroje a vytváří nové softwarové kombinace. Vědci vytvářejí případové studie, kde využívají nelineárních výpočtových modelů stochastické stavební mechaniky.

Inverzní úlohy ve stavebním inženýrství

Inverzní úlohy ve stavebním inženýrství

Vedoucí: prof. Ing. David Lehký, Ph.D.

Skupina se zabývá řešením inverzních úloh během celého životního cyklu inženýrských konstrukcí. Využívá kombinaci klasických metod s metodami strojového učení. Vědci vyvinuli metodiku experimentálně-výpočtového stanovení mechanických a lomových parametrů cementových kompozitů. Participují na vývoji pokročilých vysoce účinných a ekologických materiálů. Zabývají se analýzou degradace konstrukcí včetně jejího matematického modelování, pokročilými metodami pro posouzení zatížitelnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí. Vyvíjí metody pro identifikaci poškození konstrukcí s využitím jejich vibrační odezvy. Skupina pomáhá při spolehlivostním návrhu a spolehlivostní optimalizaci konstrukcí s ohledem na nejistoty. Vyvinuté metody implementuje do výpočetních software pro koncové uživatele.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • PREDIKT-C, software for the analysis of the resistance of a reinforced concrete bridge beam with regard to the course of degradation processes, 2022

 • SENSIT, software for simulation-based sensitivity analysis, 2021

Lomová mechanika stavebních materiálů a konstrukcí

Lomová mechanika stavebních materiálů a konstrukcí

Vedoucí: prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Skupina zkoumá aspekty lomové mechaniky a využití a rozvinutí jejích postupů na širokou oblast zejména kvazikřehkých stavebních materiálů. Pracuje mezioborově (stavební mechanika, stavební zkušebnictví, chemie apod.) a využívá spojení expertních osob v různých oblastech numerické simulace, stavební vědy a praxe, spolupráci s pracovištěm Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně a podporu studujících především v doktorském stupni. Komplexně analyzuje mechanické odezvy konstrukčních prvků, primárně využívá lomový experiment s korekcí naměřených dat a identifikaci zejména hodnot vybraných parametrů numerických modelů, použitelných k pokročilým výpočtům odezvy stavební konstrukce. Nejčastěji jde o analýzy odezvy těles z kompozitů na silikátové bázi, ale i materiálů s náhradami dávky cementu reaktivními příměsemi na bázi druhotných surovin, multifunkčních kompozitů, vybraných hornin apod.

Publikace

Výpočtová mechanika heterogenních materiálů

Výpočtová mechanika heterogenních materiálů

Vedoucí: prof. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Hlavní činností skupiny je výzkum numerických metod pro analýzu mechanického a multifyzikálního chování materiálů. Zabývá se ustálenými i přechodovými jevy v tuhých látkách. Zásadním směrem výzkumu jsou numerické simulace vzniku a růstu trhlin v kvazikřehkých materiálech jako například beton, keramika a další kompozity s neuspořádanou vnitřní strukturou. Za tímto účelem je vyvíjen specializovaný mezoúrovňový diskrétní model. Mezi další významné směry výzkumu patří řešení transportních úloh, například vedení tepla nebo vlhkosti, a sdružené problémy kombinující několik vzájemně se ovlivňujících fyzikálních jevů, propojování mechaniky a pravděpodobnostních metod, optimalizační techniky a v poslední době také homogenizace heterogenních struktur s nelineárním chováním. Naprostá většina výpočtů je prováděna ve vlastním numerickém řešiči s názvem OAS (Open Academic Solver).

Publikace

Pravděpodobnostní mechanika heterogenních cementových kompozitů a textilních betonů

Pravděpodobnostní mechanika heterogenních cementových kompozitů a textilních betonů

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.

Prostorová variabilita parametrů cementových kompozitů a jejich neuspořádaná vnitřních struktura určuje specifický charakter jejich odezvy na mechanické i environmentální namáhání. Mezi charakteristickými projevy jsou energetický/deterministický a statistický vliv velikosti na pevnost konstrukcí, které je obtížné zahrnout do standardních predikcí založených na teoriích elasticity nebo plasticity. Podobně jako nahodilá heterogenita inkluzí (kameniva), složení cementové pasty a porozita má i použití vláknité výztuže ve formě krátkých vláken nebo strukturované výztuže v textilním betonu. Tým se ve výzkumu zabývá pochopením a modelováním statistické pevnosti právě vláknité výztuže a kompozitního materiálu i konstrukcí. Využívá metod mechaniky kontinua i diskrétních modelů kombinujících modely plasticity a poškození k předpovědi nebo i vystižení chování při monotónním a cyklickém namáhání, v poslední době s důrazem na únavu.

doc. Ing.

Pavel
Schmid

Ph.D.

koordinátor výzkumné oblasti Pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby

+420 541 147 827
pavel.schmid@vut.cz