doc. Ing.

Petr Frantík

Ph.D.

STM – docent

+420 541 147 376
kitnarf@centrum.cz

Projekty

 • Výzkum a vývoj inovativní výrobní technologie stínící techniky
  Detail

 • Model zpětnovazebního lomového experimentu pro určení kohezivní funkce
  Detail

 • Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí
  Detail

 • Etalon pro identifikace ucelených testovacích systémů
  Detail

 • Vývoj metody pro rychlou identifikaci materiálových parametrů Vývoj metody pro rychlou identifikaci lomových parametrů materiálu
  Detail

 • Malty modifikované příměsí pálených jílů popisované na několika úrovních křehkosti
  Detail

 • Laboratoř pokročilého modelování a simulace konstrukcí a pozemních staveb
  Detail

 • Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů
  Detail

 • Vliv funkce tahového změkčení v modelu „dvojí-K“ při vyhodnocení lomových experimentů na tělesech z prostého a vláknového betonu
  Detail

 • Identifikace materiálových modelů na bázi kohezivní trhliny metodami inverzní analýzy
  Detail

 • Simulace rázových lomových experimentů pomocí nelineárních dynamických systémů
  Detail

 • Implementace modelu fiktivní trhliny pro efektivní 3D simulace lomových zkoušek materiálů s kvazikřehkou matricí
  Detail

 • Studium interakce dopravního proudu a pěších
  Detail

 • Vliv velikosti, geometrie a volných okrajů těles z cementových kompozitů na jejich lomovou odezvu – numerické simulace a experimenty ke zpřesnění popisu jejich porušení
  Detail

 • GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace
  Detail

 • Nástroje pro inovaci výukových metod k řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou
  Detail

 • Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů
  Detail