Oblasti výzkumu

Výzkumné skupiny v oblasti
Pokročilé stavební materiály

Alkalicky aktivované materiály a geopolymery

Alkalicky aktivované materiály a geopolymery

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Činnost skupiny je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum a vývoj nových materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv a geopolymerů. Základním směrem výzkumu je využití alternativních a odpadních surovin pro přípravu alkalicky aktivovaných materiálů a vývoj nových přísad pro modifikaci reologických a dalších technologických vlastností těchto materiálů. Druhou oblastí je pak studium elektrických vlastností těchto materiálů s přídavkem vodivých plniv a jejich využití pro aplikace v chytrých konstrukcích.

Projekty
  • GAČR: Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy, grant GA ČR 21-11516S

  • GAČR: Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi, grant GA ČR 22-00960S

  • GAČR: Modifikace reologických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů novými typy organických přísad, grant GA ČR 23-04951S

Publikace

Nedestruktivní testování materiálů, struktur a konstrukcí pomocí georadaru

Nedestruktivní testování materiálů, struktur a konstrukcí pomocí georadaru

Vedoucí: prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Web výzkumné skupiny

Skupina se věnuje vývoji, měření, automatizaci měřících procesů a analýze veličin změřených georadarem, který na základě odražených signálů z různých vrstev a objektů pod povrchem umožňuje vytvoření obrazu struktury. Technika je užitečná pro neinvazivní průzkum a poskytuje důležité informace bez nutnosti fyzického zásahu do prostředí. Další oblastí zájmu skupiny je modální analýza, která se používá k identifikaci chování technických struktur vlivem vibrací. Pomáhá v navrhování a kontrole struktur tak, aby nebyly poškozovány vibracemi a rázy.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
  • HS122204010 - Radarový průzkum "Knihovna Litomyšl" - Provedení průzkumu georadarem objektu knihovny s vyhledáním dutin

Aplikace metody akustické emise

Aplikace metody akustické emise

Vedoucí: doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Akustická emise (AE) je metoda nedestruktivního zkoušení a zahrnuje sledování akustických signálů nebo emisí generovaných materiálem při namáhání nebo deformaci. Metoda je vhodná pro detekci a charakterizaci poškození nebo vad materiálů, jako jsou trhliny, delaminace a další defekty. Běžně se používá v průmyslových odvětvích, jako je letectví, stavebnictví a výroba. Umožňuje posouzení materiálů bez jejich poškození a monitorování v reálném čase, kdy poskytuje informace o stavu materiálu během namáhání nebo zatěžování.

Publikace

Modelování pevnosti, růstu a remodelace kostí a zubů

Modelování pevnosti, růstu a remodelace kostí a zubů

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Ve spolupráci s týmy na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, na Technické univerzitě v Liberci a s dalšími pracovišti v zahraničí skupina zkoumá rozdělení mechanických vlastností kostí, včetně jejich pravděpodobnostního popisu, biomechaniky a remodelaci kostí vlivem mechanického namáhání s cílem identifikovat předchozí zatížení z CT skenů skeletonu a optimálně zacílit operační zákroky. Dále pracuje na pochopení procesu růstu kontinuálně rostoucích zubů myší a složení dentinu/skloviny příbuzných živočichů s ohledem na mechanické stimuly. Tvoří digitální dvojčata soustavy skeletálního systému a dalších modelovaných tkání.

Publikace

Ekologické aspekty stavebních materiálů

Vedoucí: doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Hlavní činností skupiny je podpora vývoje eco-friendly materiálů a technologií využívajících recyklované materiály, druhotné suroviny, obnovitelné suroviny a další alternativní, původně odpadní látky. Stavebnictví produkuje odpady a emise, ale dokáže také velmi efektivně materiálově využít odpady vznikající v dalších průmyslových odvětvích. Další činnost souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal), která má nasměrovat EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Skupina vyvíjí také například moderní cementový kompozit pro 3D tisk s nižší uhlíkovou stopou, který zároveň splňuje náročné technické požadavky. Skupina spolupracuje s řadou zahraničních vědeckých pracovišť, jako je například University of Malta, University of Salento nebo RWTH Aachen University.

Publikace

Keramika a žárovzdorné materiály

Vedoucí: doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

V oblasti keramiky a žárovzdorných materiálů jsou v současné době výzkumné aktivity směřovány především do následujících oblastí:
1. Základní výzkum: vývoj a výzkum anortitového slinutého střepu, forsteritu s možností využití dostupnějších případně i druhotných surovin. Významným bodem výzkumu je i studium metody sol-gel pro možnou aplikaci v oblasti výroby primárně netvarových žáromateriálů (žárobetonů). Výzkumné práce jsou založeny na detailním studiu mikrostruktury posuzovaných materiálů (mineralogické a chemické složení, pórovitost apod.) v závislosti na odlišných podmínkách tvorby střepu (složení surovinové směsi, podmínky výpalu apod.) a v kontextu s užitnými vlastnostmi materiálu (pevnost, vodivost, žárovzdornost atd.)
2. Aplikovaný výzkum: primárně je třeba zmínit dlouhodobou spolupráci s cihlářskými producenty (Wienerberger, Heluz) v oblasti řešení technologických aspektů výroby zejména v dnes aktuálních otázkách snižování energetické a ekologické náročnosti. V oblasti žáromaterálů je dlouhodobým partnerem společnosti PD Refractories a Průmyslová keramika. Pro výzkum je přínosné členství v Cechu obkladačů ČR a Silikátové společnosti ČR, spolupráce se zahraničními výzkumnými pracovišti, jako např. UKF v Nitre.

Materiály na bázi obnovitelných surovin

Vedoucí: doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.

V rámci činnosti výzkumné skupiny jsou prováděny analýzy za účelem zjišťování vlastností obnovitelných surovin zejména na lignocelulózové bázi. Jedná se především o dřevo, materiálů na bázi dřeva, a dále o využití dřevních či jiných rostlinných částic/vláken. V rámci vyvíjených deskových materiálů se skupina zaměřuje na identifikaci interfázového rozhraní vlákno/matrice pomocí moderních zobrazovacích metod či fyzikálně chemických analýz. U vyvíjených materiálů je rovněž zkoumána jejich trvanlivost ve vztahu k biotické odolnosti (odolnost vůči houbám) i k vnějším vlivům (klimakomory s možností synergického působení parametrů vlhkosti, teploty a agresivních činitelů, příp. UV komory). Další podstatnou náplní pracovní skupiny je vývoj nových konstrukčních materiálů na bázi dřeva pomocí vhodných hygrotermálních či impregnačních procesů za účelem dosažení vyšších užitných parametrů (pevnost, tuhost) a dosažení vyšší objemové stálosti. Při těchto metodách dbá skupina hlavně na udržitelnost procesů. Další dominantní činností je ověřování možnosti využití těchto snadno-obnovitelných surovinových zdrojů v polymerní matrici (WPC kompozity) nebo pro zvýšení trvanlivosti lepidel určených pro lepení dřevěných nosných konstrukcí definovaných v ČSN EN 301 (při splnění požadavků ČSN EN 302-1, ČSN EN 302-2 ad.). V rámci mezinárodní spolupráce skupina spolupracuje např. s Biotechnical Faculty v Ljubljani.

Publikace

Lehké stavební materiály

Vedoucí: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA., dr.h.c.

Oblastí výzkumu jsou přímo či nepřímo vylehčené stavební materiály. Dominantní oblastí jsou autoklávované pórobetony, kde skupina zaznamenala významné výsledků zejména ve spojení s využitím druhotných surovin, vedlejších produktů výroby i průmyslových odpadů. Podílela se na vývoji nových energeticky úsporných pórobetonů nižších tříd, ale také na vývoji tříd o objemové hmotnosti 600 kg/m3. Další významnou oblastí jsou lehká umělá kameniva na bázi různých druhů popílků. Věnovala se jak kamenivům, vyráběným spékáním na aglomeračních roštech, tak kamenivům vytvrzovaným za studena. V případě spékaných kameniv byla skupina na počátku obnovy původní výrobní technologie, schopné z potenciálního odpadu vyrobit umělé kamenivo, schopné konkurovat již běžně používanému keramzitu. Významný objev zaznamenala výzkumná skupina také při výzkumu, zaměřeném na využití odpadní polyesterové cupaniny. Optimální kombinací cupaniny a pěnobetonové báze vznikl unikátní lehký materiál, který je nyní chráněn patentem. Dalšími oblastmi zájmu výzkumné skupiny jsou materiály typu lehkých omítkových a maltových směsí, lehkých podlah atp.

Publikace

Polymerní materiály

Vedoucí: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA., dr.h.c.

Výzkumná skupina zkoumá životní cyklus a vyvíjí nové typy stavebních materiálů z polymerů s vysokým obsahem druhotných surovin, a to včetně předupravených nebezpečných odpadů. Majoritní oblast, kterou se skupina zabývá, představují polymerní nátěry, polymermalty, polymerbetony, spárovací hmoty, sanační hmoty, lepidla, hydrofobizace, CIPP a SIPP. Ve všech těchto oblastech byla vyvinuta řada nových progresivních materiálů. Jako příklad lze uvést např. vysoce chemicky odolnou spárovací hmotu s obsahem upraveného nebezpečného odpadu, který je pevně zainkorporován v polymerní matrici. Významné výsledky přinesl vývoj materiálů na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic, výzkum kompozitů pro sanaci inženýrských sítí aplikovaných bezvýkopovou technologií nebo nových typů vodou ředitelných hydrofobizací, které jsou velice šetrné k životnímu prostředí, protože se z nich neodpařují toxická rozpouštědla. Skupina spolupracuje s řadou zahraničních vědeckých pracovišť, jako je například University of Malta a University of Salento.

Publikace

Mikrostruktura a trvanlivost stavebních materiálů

Vedoucí: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA., dr.h.c.

Unikátní výzkum silikátových a polymerních stavebních hmot s využitím inovativních fyzikálně-chemických metod je primárním tématem výzkumné skupiny. Sleduje degradaci stavebních materiálů vlivem chemicky agresivního prostředí, pro což využívá různé metody, které zachycují také mikrostrukturu materiálu. Skupina využívá pokročilé laboratorní metody, jako diferenční termickou analýzu, rentgenovou difrakční analýzu, výpočetní tomografie a skenovací elektronový mikroskop s podporou EDX. Pomocí těchto metod lze detailně zkoumat mikrostrukturu materiálů a následně podrobněji hodnotit jejich odolnost např. vůči karbonataci a sulfataci, kdy je možné popsat také novotvary vzniklé chemickými reakcemi mezi agresivním médiem a stavební hmotou. Skupina vyvinula řadu nových vysoce odolných materiálů: pancéřové silikátové podlahy, schopné vytvrzení již po 2 hodinách od provedení s následným dosažením vysoké mechanické i chemické odolnosti, nebo správkové, zdící, spárovací, injektážní, nátěrové či lepicí hmoty do silně agresivních prostředí typu kanalizací, silážních žlabů atp.

Vývoj nových progresivních stavebních materiálů

Vedoucí: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA., dr.h.c.

Hlavní činností skupiny je vývoj nových progresivních stavebních hmot, u kterých jsou vhodnou kombinací klasických i high-tech vstupních surovin optimalizovány užitné parametry, a zároveň trvanlivosti konstrukcí, v nichž jsou aplikovány. Zároveň je u vyvíjených materiálů kladen důraz na implementaci druhotných surovin v co nejvyšší možné míře. Tím dochází ke snižování výrobních nákladů, ale i ke snižování dopadu průmyslové výroby na životní prostředí. Prostřednictvím pokročilého studia mikrostruktury těchto hmot realizovaného nejmodernějšími laboratorními metodami (CT, XRD, SEM apod.) dochází k maximalizaci synergického působení všech typů vstupních surovin ve výsledných materiálech. Jako příklad lze uvést vývoj systému pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí, výzkum elektricky vodivých silikátů pro uzemnění i vyhřívání, studium vlivu interakce cementových kompozitů se superabsorpčními polymery na zvýšení inkorporace druhotných surovin nebo vývoj cementových kompozitů pro 3DCP.

Publikace

Novodobé betony a malty

Vedoucí: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Skupina se věnuje vývoji nových typů konstrukčních betonů, ve kterých je využíváno cihelných nebo betonových recyklátů frakcí 4 až 22 mm jako částečné či úplné náhrady přírodních kameniv. Důvodem je hromadění demoličních odpadů a jejich pouhé skládkování, přičemž na druhé straně dochází zásoby přírodních kameniv. Součástí tohoto zaměření výzkumu je i využívání jemně mletých cihelných a betonových recyklátů, které je možné využívat jako aktivní příměsi typu II místo cementů. Současně je možné využití i ve speciálních vysokohodnotných betonech. Dalším zaměřením je vývoj cementových jemnozrnných kompozitů pro 3D tisk betonových prefabrikátů či monolitických konstrukcí s ohledem na podmínky tisku, tvary tištěných prvků a optimální řízení dávkování superplastifikačních a urychlovacích přísad v průběhu tisku. Skupina pracuje s řadou zahraničních pracovišť i výrobců stavebních hmot nejen v Evropě, ale např. i ve Spojených arabských emirátech.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
  • Soos,L.,Hela,R.,etc.: lnteligentný nosník s možnosťou zmeny tuhosti, mezinárodní patent, 2023

Pojiva klasická i novodobá

Vedoucí: doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.

Tým pracuje na výzkumu a vývoji moderních typů anorganických pojiv. Zaměřuje se na vysokohodnotná síranová pojiva na hemihydrátové i anhydritové bázi na pojiva na bázi vápna a na nové typy hydraulických pojiv odvozených z portlandského cementu. Nedílnou součástí je analýza a charakteristika mikrostruktury pojiv pomocí širokého spektra metod, výzkum vysokoteplotních procesů a studium hydratačních procesů. Aktuálně se členové skupiny věnují LC3 cementům, cementům na belitické bázi a CSA cementům.

Publikace

Stavební fyzika a izolační materiály

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Hlavním zaměřením činnosti skupiny je vývoj nových tepelně a akusticko-izolačních materiálů na bázi druhotných a snadnoobnovitelných surovin. Dále pak vývoj nových typů pokročilých izolačních materiálů a superizolačních materiálů (vakuové izolační panely – VIP). Skupina se zabývá studiem (především) fyzikálních vlastností stavebních materiálů z pohledu stavební fyziky a transportních mechanismů tepla a vlhkosti. Dále se věnuje problematice snižování energetické náročností stavebních konstrukcí, včetně návrhu, vývoje a testování tepelně izolačních a sanačních omítek a zateplovacích systémů. V teoretické oblasti provádí skupina klíčové studie, posouzení tepelně technických a akustických vlastností stavebních konstrukcí (např. výpočty tepelných vlastností zdiva dle ČSN EN 1745, atd.). Skupina spolupracuje s řadou zahraničních vědeckých pracovišť, jako je například TU Vídeň, Univerzita v Lublani nebo Technická univerzita ve Vilniusu.

Publikace

doc. Ing.

Jiří
Bydžovský

CSc.

koordinátor výzkumné oblasti Pokročilé stavební materiály

+420 541 147 505
Jiri.Bydzovsky@vut.cz