Oblasti výzkumu

Výzkumné skupiny v oblasti
Ekonomika a životní prostředí

Ekologická sanace vlhkého zdiva

Ekologická sanace vlhkého zdiva

Vedoucí: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá základním pozemním stavitelstvím se zaměřením na dílčí konstrukce, především na hydroizolace staveb a zastřešení budov i stavbami na bázi dřeva. Významný podíl výzkumu je zaměřen na udržitelnost stavitelství, především na sanace vlhkých stavebních konstrukcí. Konkrétně jde o využívání mikrovlnného záření ve stavebnictví a jeho působení na stavební materiály a konstrukce i využití pro sterilizaci biotických škůdců. Další část výzkumu je věnována návrhům nových skladeb stěn dřevostavby z pohledu požární bezpečnosti.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Prefabrikovaný podlahový prvek, 309509, patent, 2023

 • CEMVIN: prototyp obvodového pláště dřevostavby s využitím cementovláknitých desek

 • CEMVIN: svislé vnitřní stěny s využitím cementovláknitých desek

Stavebně fyzikální hodnocení konstrukcí

Stavebně fyzikální hodnocení konstrukcí

Vedoucí: doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Hlavními tématy výzkumu jsou navrhování, výpočty v oblasti tepelné techniky staveb, simulace šíření tepla, vlhkosti a požáru ve 3D prostředí a snižování energetické náročnosti budov. Pracuje na multi-fyzikálním návrhu (teplo, požár, napjatost a akustika) a hodnocení stavebních konstrukcí při vysokých teplotách. Posuzuje také fasády budov, střech a výplní otvorů.

Hodnocení životních cyklů staveb

Hodnocení životních cyklů staveb

Vedoucí: Ing. Karel Struhala, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Skupina se orientuje na výuku, vývoj a aplikace metody Life-Cycle Assessment (LCA) v oblasti stavebnictví: hodnocení environmentálních dopadů staveb, stavebních materiálů a výrobků. Výstupy jsou uplatňovány při vývoji nových materiálů a konstrukcí, tvorbě environmentálních prohlášení o produktech (EPD), hodnocení uhlíkové stopy a ESG reportingu společností a multikriteriálním hodnocení kvality budov (např. SBToolCZ). Tým pracuje v mezinárodním kontextu a spolupracuje s dalšími organizacemi, zabývajícími se udržitelnou výstavbou v souladu s mezinárodními závazky.

Energeticky flexibilní budovy

Energeticky flexibilní budovy

Vedoucí: prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Vědecká činnost skupiny je zaměřena na oblast stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov. Dvě hlavní klíčové oblasti jsou snižování provozní energetické náročnosti a zvyšování energetické flexibility budov s využitím tepelně akumulační kapacity stavebních konstrukcí. Výzkumní pracovníci se dlouhodobě věnují výzkumu akumulace tepla při změnách skupenství a možnostem její integrace ve stavebních konstrukcích a systémem technických zařízení budov pro zvýšení jejich energetické flexibility a tepelné stability. V současné době je předmětem výzkumu environmentální hodnocení akumulačních materiálů.

Projekty
 • Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings

Publikace

Modelování přenosu tepla a látky v budovách a systémech technického zařízení budov

Modelování přenosu tepla a látky v budovách a systémech technického zařízení budov

Vedoucí: prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Dlouhodobým cílem výzkumné činnosti skupiny je maximalizace úspor energií v budově, využití obnovitelných zdrojů energie, optimalizace vnitřního klimatu budov a zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti naší společnosti. Skupina se zaměřuje na počítačové modelování a simulaci přenosu tepla a látky v budovách, prvcích a soustavách technických zařízení budov (TZB), vývoj a validaci vlastních výpočetních modelů a simulačních softwarů. Aktuálně řešeným tématem je využití tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (typicky ve formě velkoplošných sálavých systémů) určených k tvorbě vnitřního prostředí budov a aplikace tepelně aktivovaných základových konstrukcí budov k využívání energie podzákladí budovy a jejímu využití její vytápění a chlazení – projekt CAMEB Epilot.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Výpočetní software Epile 2.0 pro modelování tepelně-hydraulického chování, základových energo pilot.

Predikce, tvorba a hodnocení vnitřního prostředí budov

Predikce, tvorba a hodnocení vnitřního prostředí budov

Vedoucí: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Výzkumná skupina se zabývá problematikou vnitřního prostředí v budovách určených pro pobyt lidí nebo k provozu náročné výrobní technologie. Provádí diagnostiku prostředí v provozovaných budovách, sleduje širokou škálu parametrů – od tepelně vlhkostního mikroklimatu, přes čistotu vzduchu až po sledování mikrobiologických činitelů. Moderní přístrojovou technikou provádí diagnostiku systémů technických zařízení budov (TZB), výkonových parametrů instalovaných zařízení a jejich dílčích částí (ventilátory, filtry, výměníky, čerpadla) včetně odhalování závad a návrhu opatření k jejich nápravě či zvýšení komfortu nebo efektivnosti provozu. Pro aplikační sféru vytváří webové nástroje sloužící pro návrh technických zařízení nebo stavebních prvků ve speciálních případech, pro které neexistuje běžný komerční software. Predikci vnitřního prostředí budov provádí řešením matematických modelů pomocí vlastních programů případně externích CFD software.

Projekty

Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty, výměníky tepla

Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty, výměníky tepla

Vedoucí: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Skupina se věnuje převážně experimentální činností v oblasti přenosu tepla a hmoty se zaměřením na výměníky tepla a vlastnosti teplonosných látek pro aplikace v systémech TZB a průmyslu. Ověřuje vědecké hypotézy s využitím moderního laboratorního vybavení Ústavu TZB. Dále se zaměřuje na vývoj a ověřování výměníků tepla a chladu, a to jak tradičních konstrukcí a materiálů, tak i nových výměníků vyrobených s využitím 3D tisku. V současné době skupina zkoumá také nové typy chladiv a problematiku strojního chlazení.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • Výměník tepla, 32502, užitný vzor, 2019

 • Křížový výměník tepla vzduch-vzduch vyrobený technologií 3D tisku, Ústav TZB, funkční vzorek

Udržitelný management vody v krajině

Udržitelný management vody v krajině

Vedoucí: doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Vědecké zaměření odborného týmu je propojeno především s výzkumem oběhu vody v krajině, a to jak z pohledu globálního, tak i lokálního. Management vodního hospodářství krajiny a jeho adaptace na klimatickou změnu se propisuje do řady hydraulických, hydrologických i klimatologických procesů v povodí, které tvoří nedílnou součást výzkumné práce. Členové skupiny se v rámci užších týmů zaměřují na modelování srážko-odtokového procesu, řízení odtoku vody z povodí, hydropedologii, pozemkové úpravy, návrhu malých vodních nádrží, revitalizace toků a krajiny, odvodnění, závlahy. Věnují se i přírodním způsobům čištění odpadních vod především v oblasti intenzifikací a technických modifikací s cílem zajistit co nejlepší výsledky spolu s přijatelnými provozními náklady.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
 • ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu, EHP a Norské fondy 2014-2021, výzva Bergen, 2021-2024.

 • SEDECO - Sedimenty a ekosystémové služby ve vzájemném působení s povodněmi a suchem v pohraniční oblasti AT-CZ, Interreg V-A Rakousko-Česká republika, 2016 -2022.

 • Metodika ochrany zemědělské půdy před erozí – soulad s vyhláškou č. 240/2021 Sb. a se standardy DZES MZe.

 • ČOV v obci Hlína, která získala titul Jihomoravská stavba roku 2022 v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby i ocenění Vodohospodářská stavba roku 2022.

prof. Ing.

Ondřej
Šikula

Ph.D.

koordinátor výzkumné oblasti Ekonomika a životní prostředí

+420 541 147 923
Ondrej.Sikula@vut.cz