Akreditované programy pro studium CŽV

Fakulta stavební VUT v Brně nabízí zájemcům o studium na fakultě, aby v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) absolvovali zvolené předměty akreditovaných studijních programů: