Akreditované programy pro studium CŽV

Fakulta stavební VUT v Brně nabízí zájemcům o studium na fakultě, aby v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) absolvovali zvolené předměty akreditovaných studijních programů:

Pravidla pro celoživotním vzdělávání v akreditovaných studijních programech

Pravidla studia v celoživotním vzdělávání (CŽV) stanovuje platné znění Směrnice děkana č. 5/2017 (Pravidla studia v celoživotním vzdělávání na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně), která se týká celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty stavební VUT. Vše podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT a Řádem celoživotního vzdělávání VUT.

Studium kurzů v rámci CŽV probíhá na základě smluvního vztahu a tento způsob studia je zpoplatněn. Cena je:

  • 600,- Kč za 1 kredit v bakalářském studiu,
  • 800,- Kč za 1 kredit v navazujícím magisterském studiu,
  • 84 € za 1 kredit v případě bakalářského studijního programu Civil Engineering,
  • 112 € za 1 kredit v případě navazujícího magisterského studijního programu Civil Engineering.

V rámci CŽV nelze absolvovat bakalářskou či diplomovou práci.

Přihláška ke studiu v akreditovaných studijních programech v rámci CŽV

Přihláška k CŽV se podává elektronicky (E-přihláška) v termínech:

Nezapomeňte!

Chce-li být účastník CŽV opětovně přijat ke studiu akreditovaného studijního programu v akademickém roce 2024/25, je povinen podat ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu:

  • pro bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb do ,
  • pro bakalářské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a pro bakalářské studijní programy s prezenční formou studia Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy do ,
  • pro navazující magisterské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství a pro navazující magisterské studijní programy s prezenční formou studia Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie, Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy do .

Podrobné informace k této formě studia naleznete v platném znění Směrnice děkana č. 5/2017 (Pravidla studia v celoživotním vzdělávání na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně).

Zájemci o studium CŽV si mohou v termínu od do podat elektronicky přihlášku (E-přihláška) do Celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2023/24. Poplatek za přihlášku do CŽV se neplatí. Zájemci přihlášku vyplní a do přílohy vloží sken vyplněné a podepsané Smlouvy o studiu akreditovaných studijních programů v programu celoživotního vzdělávání. Při vyplňování smlouvy dbejte na správné vyplnění kódů předmětů, které musí být šestimístné. Referentka STO smlouvu zkontroluje a emailem zájemci potvrdí správnost smlouvy a platební údaje. Zájemci o CŽV, kteří chtějí studovat pouze předměty z letního semestru, si mohou podat přihlášku do CŽV od do .

Studium CŽV nemůže být v souběhu se studiem ve stejném akreditovaném studijním programu. Lze ale např. studovat bakalářský studijní program a formou CŽV studovat předměty z navazujícího magisterského studijního programu. Před uzavřením smlouvy CŽV je nutno mít ukončeno stávající studium, nejpozději dnem . Zájemce o CŽV ve studijním programu Architektura pozemních staveb a Architektura a rozvoj sídel musí mít před uzavřením smlouvy souhlas vedoucího Ústavu architektury Fakulty stavební VUT, který musí kurzy schválit.

Nové profesně zaměřené programy Master of Science

Civil Engineering & Environmental Engineering

Podat e-Přihlášku