Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent: - nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu, - dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti, - obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU, - mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, - mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí. Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství prokáže znalosti, dovednosti a vědomosti: - teoretických, technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi, - právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností, - souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství, - metod sběru a analýzy dat, - o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, - technologie staveb, - prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, A dále absolvent prokáže porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a ekologickým (dopadům na životní prostředí). Získané znalosti v jednotlivých předmětech umí absolvent aplikovat v problematice daného tematického okruhu či specializace. Absolvent umí: - analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby, - využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe, - navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností, - vypracovat, příp. se podílet na vypracování: o projektové dokumentace staveb, o územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace, - provádět statické a dynamické výpočty staveb, - provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, - provádět zkoušení a diagnostiku staveb, - vydávat odborná stanoviska, - zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, - vést realizaci stavby, - provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, - provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, - zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, - vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy - provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě, - navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb atd. Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru stavebnictví. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Specializace studijního pogramu

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty