Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Specializace

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: spV

Program: Stavební inženýrství

Profil

Absolvent je schopen samostatně řešit složitější úlohy s hlubší znalostí vodohospodářské specializace. Je vybaven základními odbornými znalostmi v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. V rámci své specializace je schopen: vypracovat projektovou dokumentaci, provádět analýzy, zhotovovat odborná stanoviska, vytvářet podklady pro plánování, podílet se na odborném vedení provádění vodní stavby, vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy atd.

Výsledky učení

Absolvent získá v průběhu dvouleté specializace čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí ze stavebního inženýrství se specializací na vodní hospodářství a vodní stavby. Během studia je systematicky veden k samostatnému i kolektivnímu zvládání zadaných odborných úloh. Studiem získá schopnosti chápat a aplikovat teoreticky zdůvodněná, ověřená a efektivní řešení při plánování, navrhování, realizování, řízení, kontrolování a provozování vodních staveb, zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí.

Struktura předmětů

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BFA011 Zakládání staveb (V) 1 2 2 --,kl
BPA002 Inženýrské sítě 2 1 2 zá,zk
BRA003 Hydraulika 4 4 9 zá,zk
BSA002 Hydrologie 3 3 7 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPA003 Vodárenství 2 2 5 zá,zk
BPA004 Výuka v terénu (V) 5 1 zá,--
BRA004 Přehrady a vodní elektrárny 2 2 5 zá,zk
BRA005 Úpravy toků a jezy 2 2 4 zá,zk
BSA003 Nádrže a vodohospodářské soustavy 2 2 5 zá,zk
BSA004 Odvodnění a ochrana krajiny 2 2 5 zá,zk
BSA005 Pedologie a závlahy 2 2 4 zá,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BLA015 Vodohospodářské betonové konstrukce 2 2 4 zá,zk
BPA005 Projekt vodárenství 2 3 --,kl
BPA006 Stokování a čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
BRA006 Projekt vodní stavby 4 5 --,kl
BSA006 Hydropedologie 2 3 --,kl
BSA007 Projekt vodní hospodářství krajiny 4 5 --,kl

4. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPB007 Vodojemy a čerpací stanice 2 2 5 zá,zk
BRB007 Hydraulika otevřených koryt 2 2 5 zá,zk
BSB008 Klimatologie 2 2 5 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPA008 Bakalářský seminář (V) 2 3 zá,--
BPA009 Jakost vody v povodí 2 2 5 zá,zk
BPA010 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2 2 5 zá,zk
BPA011 Projekt stokování a ČOV 2 3 --,kl
BZA001 Stavební právo (V, E) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPB013 Odpadové hospodářství 2 3 6 zá,zk
BRB009 Využití vodní energie 2 3 6 zá,zk
BSB009 Pozemkové úpravy (V, MI) 2 3 6 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPB012 Hydrologie stokových sítí 2 3 6 zá,zk
BRB008 Projektovaní vodohospodářských staveb 2 3 6 zá,zk
BSB010 Rybníky a účelové nádrže 2 3 6 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty