Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Popis programu

Bakalářský studijní program

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent:
- nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu,
- dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU,
- mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí.
Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství prokáže znalosti, dovednosti a vědomosti:
- teoretických, technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
- právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
- souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství,
- metod sběru a analýzy dat,
- o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
- technologie staveb,
- prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě,
A dále absolvent prokáže porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a ekologickým (dopadům na životní prostředí). Získané znalosti v jednotlivých předmětech umí absolvent aplikovat v problematice daného tematického okruhu či specializace.
Absolvent umí:
- analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
- využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe,
- navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
- vypracovat, příp. se podílet na vypracování:
o projektové dokumentace staveb,
o územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace,
- provádět statické a dynamické výpočty staveb,
- provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
- provádět zkoušení a diagnostiku staveb,
- vydávat odborná stanoviska,
- zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,
- vést realizaci stavby,
- provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce,
- provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
- zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
- vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy
- provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě,
- navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb atd.
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru stavebnictví.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.
Profil absolventa jednotlivých specializací je podrobněji uveden u jednotlivých studijních specializací níže

Specifické požadavky na přijetí

Na bakalářský studijní program Stavební inženýrství navazuje navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství a budou navazovat po akreditaci navazující magisterské studijní programy Stavební inženýrství – pozemní stavby, Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie, Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební inženýrství – management stavebnictví, Stavební inženýrství – realizace staveb, příp. Environmentálně vyspělé budovy. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.

Specializace studijního pogramu

Zkratka Specializace Ročníky oboru v rámci programu
spVS Všeobecná 1. 2.    
spS Pozemní stavby     3. 4.
spM Stavební materiály a technologie     3. 4.
spK Konstrukce a dopravní stavby     3. 4.
spV Vodní hospodářství a vodní stavby     3. 4.
spE Management stavebnictví     3. 4.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty