Detail předmětu

Teorie kovových a dřevěných konstrukcí

DOB037 předmět zařazen v 8 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá a osvojí si zevrubné teoretické znalosti a poznatky a pochopí principy a zásady působení a navrhování kovových a dřevěných nosných stavebních konstrukcí. Student bude schopen získané znalosti vhodně a účelně aplikovat při řešení konkrétních složitějších problémů v dané zkoumané oblasti. Student bude schopen osvojené poznatky analyzovat a dále zpracovávat a vyhodnocovat, zejména pak s důrazem na jejich využití v návaznosti na řešené téma disertační práce. Student bude rovněž schopen se získanými a osvojenými znalostmi dále samostatně pracovat, propojovat je se znalostmi jiných předmětů a disciplín a implementovat je do řešení úkolů v rámci vlastní samostatné vědecké a výzkumné činnosti.

Prerekvizity

Teorie pružnosti a plasticity; disciplíny stavební mechaniky; principy a metody navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek doplněných zejména samostudiem a případnými konzultacemi studenta s vyučujícím. Předpokládá se významný podíl samostatné práce studenta s literaturou a dalšími relevantními zdroji, jejich rešerše a zpracování získaných informací a poznatků a zejména jejich využití v návaznosti na řešené téma disertační práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou účasti na zkoušce je zpracování seminární práce z problematiky předmětu a v návaznosti na téma disertační práce. Zkouška je ústní a skládá se z obecné teoretické části a odborné rozpravy nad seminární prací.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí.
3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce.
4. Materiálové charakteristiky.
5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí.
6.–7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce.
8.–9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů.
10. Ideální a skutečná konstrukce.
11.–12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů.
13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.