english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Ústav železničních konstrukcí  a staveb zajišťuje výuku těchto předmětů:

Bakalářský studijní program

BO01 Konstrukce a dopravní stavby (část dopravní stavby)

BN01 Železniční stavby I

BN02 Železniční stavby II

BN03 Výuka v terénu

BN51 Bakalářský seminář (K-ZEL)

BN52 Mechanizace a provádění železničních staveb

BN91 Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám

BN92 Počítačová podpora projektování dopravních staveb

SN01 Železniční stavby I

Navazující magisterský studijní program

CN01 Železniční konstrukce I

CN02 Geografické informační systémy

CN03 Železniční stanice a uzly I (DST)

CN04 Železniční konstrukce II

CN05 Železniční stanice

CN51 Vybrané statě ze železničních staveb I (DST)

CN52 Diplomový seminář I (K-ZEL)

CN53 Vybrané statě ze železničních staveb II

CN54 Železniční stanice a uzly II

CN55 Vybrané problémy z dopravního inženýrství

CN56 Diplomový seminář II (K-ZEL)

HN51 Dopravní stavby

Doktorský studijní program

DN61 Teorie drážního svršku

DN62 Teorie drážního spodku

Studijní materiály pro výše uvedené předměty ve všech studijních programech jsou nyní umísťovány na studijní systém Moodle nebo je lze nalézt na osobních stránkách vyučujících.


Témata závěrečných prací obhajovaných na našem ústavu

Závěrečné práce jsou rozděleny dle data, kdy byly obhajovány (ať již úspěšně či nikoli). U novějších prací (od roku 2011) jsou po úspěšném obhájení k dispozici plakáty, které upřesňují, čím se student v rámci daného tématu zabýval.

Disertační práce jsou uvedeny v samostatné tabulce.

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2003

Disertační práce


Exkurze pro studenty pořádané ústavem železničních konstrukcí a staveb

Ústav železničních konstrukcí a staveb pro studenty pořádá řadu exkurzí, při kterých se studenti mohou "naživo" seznámit s předměty, zařízeními, stroji nebo výrobnami, o kterých se učí. V současné době pravidelně pořádáme následující exkurze:

Třídicí nádraží Česká Třebová

Exkurze pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je návštěva vjezdové skupiny včetně stavědla, svážného pahrbku, spádovištního stavědla, směrové skupiny, ústředního stavědla, lokomotivního depa např. včetně opravárenských zařízení a podúrovňového soustruhu. Exkurze je pořádána každý rok na začátku listopadu. Je možné si též prohlédnout přiložené fotografie.

Třinecké železárny

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje prohlídku válcovny kolejnic a také rozsáhlého vlečkového systému Třineckých železáren. Exkurze je pořádána jednou za tři roky v podzimním období.

Výhybkárna a pražcárna

Exkurze pro studenty 4. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je prohlídka provozu výhybkárny v Prostějově a také pražcárny v Doloplazech. Exkurze je pořádána v dvouletých intervalech v polovině října. Je možné si též prohlédnout přiložené fotografie.

Tunely na trati č. 260 mezi Brnem a Blanskem

Exkurze dostupná všem studentům, pořádáme ji v úzké spolupráci s Ústavem geotechniky. Zahrnuje prohlídku a seznámení se s tunely na trati č. 260 mezi Brnem a Blanskem, vzhledem ke vzdálenosti mezi nimi je na exkurzi tradičně využíváno kol. Exkurze je pořádána každý rok v dubnu.

Tunely na trati č. 250 mezi Říkonínem a Tišnovem

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje prohlídku a seznámení se s pohnutou válečnou historií tunelů na trati č. 260 mezi Říkonínem a Tišnovem. Při exkurzi je možné si prohlédnout velmi zajímavé stavby železničního spodku a také místo největší železniční nehody u nás. Exkurze je pořádána každý rok v květnu.

Pražské metro

Exkurze pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je návštěva jedné ze stanic pražského metra, ze které se potom pokračuje prohlídkou tunelů do druhé stanice. Mezistaniční úseky jsou voleny tak, aby každý rok byla vidět jiná technologie použitá při výstavbě. Exkurze je psychicky i fyzicky velmi náročná, protože probíhá v noci při plánované výluce metra. Exkurze je pořádána každý rok v květnu.

Czech Raildays

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje návštěvu veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays v Ostravě. Součástí bývá i návštěva Hornického muzea OKD. Veletrh probíhá každoročně v polovině června. Je možné si též prohlédnout přiložené fotografie.

Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Exkurze pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je centrálního dispečerského pracoviště v Přerově, odkud je řízen provoz na trati Břeclav-Přerov a Přerov-Hranice na Moravě. Exkurze je pořádána nepravidelně.

Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje návštěvu muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové s výkladem a s odzkoušením mnoha exponátů v činnosti. Exkurze je pořádána každý rok v dubnu nebo v říjnu. Je možné si též prohlédnout přiložené fotografie.

Broušení kolejnic

Exkurze dostupná všem studentům na různá místa naší železniční sítě, kde probíhá broušení nebo frézování kolejnic brousícími vlaky. Exkurze bývá psychicky i fyzicky náročná, protože často probíhá v noci při plánované výluce. Exkurze je pořádána každý rok v různých obdobích dle aktuální situace.Mimo výše uvedené jsou pořádány i různé nepravidelné exkurze, např. na rekonstrukci trati v Šatově, vkládání výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky ve Vlkově u Tišnova, do prostor Výzkumného ústavu železničního, na Ivančický viadukt nebo i třeba jen na tehdy nově zbudovanou křižovatku Hlinky.

Informace o konání jednotlivých exkurzí na požádání podá Ing. Richard Svoboda, Ph.D.