Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Akademický rok 2022/23

Zkratka: N-P-C-A Kód: N3504 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel se standardní délkou studia 2 roky je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol architektonického zaměření a především pak pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy čtyřletých bakalářských studijních programů architektonického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Fakult architektury či Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Členění studijního programu vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních oborů na Fakultě stavební VUT v Brně, které odpovídají svými studijními plány současné poptávce a potřebám praxe. Studijní program Architektura a rozvoj sídel je jednooborový s možností užšího zaměření podle zájmu uchazečů. Jedná se o zaměření: Architektura; Management architektury; Prostorové plánování. Studium je zakončené diplomovou prací. Hlavním mediem výuky je ateliérová tvorba, která v běžném semestru představuje 33% objemu výuky, 4. semestr obsahuje pouze diplomovou práci zaměřenou výhradně na ateliérovou tvorbu. Významnou součástí studijního programu je i odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů jako reakce na požadavky profese i výsledek posouzení terciárního vzdělávání ČR experty OECD. Praxe je konána, vykazována a kontrolována podle zvláštních pravidel. Praxe může být prominuta absolventu bakalářského stupně studia architektury, který po ukončení studia pracoval nejméně dva roky na plný úvazek v autorizované architektonické kanceláři. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel je, aby absolvent tohoto programu nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný architekt; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti architektury, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na FAST VUT v Brně, nebo obdobného na jiné vysoké škole, který je adekvátní pro další studium studijního oboru magisterského programu Architektura a rozvoj sídel. Za adekvátní se pokládá takový program, který mimo jiné obsahuje nejméně 3 semestry ateliérové tvorby; předložením portfolia ateliérových prací z předchozího studia; ve sporných případech vypracováním klauzurní práce na jednotné téma. Za sporné se pokládají podprůměrné výsledky v bakalářském studiu podle pravidel ECTS nebo nepřiměřená skladba či neprůkazná náplň předmětů předchozího studia ve smyslu evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí. V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání absolvent navazujícího magisterského programu Architektura a rozvoj sídel může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory studijního pogramu

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty