Detail předmětu

Radiační metody ve stavebnictví

DIB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Využití radiometrických metod pro měření objemové hmotnosti a vlhkosti stavebních materiálů. Návrh a realizace stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Rentgenografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předpjatého betonu.

Garant předmětu

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím ionizujícího záření ve stavebnictví. Absolventi budou moci zvážit možnosti vyuřití radiometrických a radiografických metod ve stavebnictví a budou mít základní znalosti o technické ochraně proti účinkům ionizujícího záření.

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti vypracují a obhájí seminární práci na zvolené téma v délce cca 10 stran.

Cíl

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami radiační defektoskopie a srovnáním s ostatními metodami zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–4. Zadání a zpracování rešerše v oboru radiačních metod ve stavebnictví.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.