prof. Ing.

Miroslav Dumbrovský

CSc.

VHK – profesor

+420 541 147 777
Miroslav.Dumbrovsky@vut.cz

Projekty

 • SS06010290, Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny
  Detail

 • Multioborový přístup analýz zájmových území vedoucích k návrhům zlepšení ekologického stavu povodí z hlediska erozních a odtokových poměrů a z hlediska znečištění povrchových vod polutanty
  Detail

 • Vyhodnocení vodního režimu krajiny a revize kritických bodů jako podklad pro návrh adaptačních opatření a zhodnocení jejich účinnosti pomocí srážko-odtokových modelů
  Detail

 • SS05010161, Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí
  Detail

 • Účinnost přírodě blízkých opatření pro eliminaci nepříznivých důsledků hydrologických extrémů v podmínkách klimatické změny II
  Detail

 • ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu
  Detail

 • QK21010328, Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů
  Detail

 • TH04030409, Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
  Detail

 • TH04030363, Vývoj účinných nástrojů k hodnocení a omezení negativních účinků srážkoodtokových procesů v mimovegetačním období v souvislosti s extremitami vývoje klimatu
  Detail

 • QK1710197, Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině
  Detail

 • QK1720303, Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny
  Detail

 • QJ1630422, Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
  Detail

 • QJ1520268, Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti
  Detail

 • Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině
  Detail

 • STANOVENÍ PŮDNÍ ERODOVATELNOSTI NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE POMOCÍ DEŠŤOVÉHO SIMULÁTORU
  Detail

 • TD020241, Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU
  Detail

 • Analýza příčinných faktorů z hlediska tvorby eroze z tání sněhu
  Detail

 • ÚČINEK INTENZITY DEŠTĚ NA VODNÍ EROZI V RÁMCI SVAHU NA POZEMCÍCH S PŮDNÍ KRUSTOU NA POVRCHU
  Detail

 • Kryopedologické procesy ve vztahu k erozi z tání sněhu.
  Detail

 • QJ1320157, Erozní procesy a jejich vliv na produkční schopnost půd a navrhování protierozních opatření v procesu pozemkových úprav
  Detail

 • Vznik a vývoj půdní krusty u variantních agrotechnologií v kontextu vybraných hydropedologických charakteristik
  Detail

 • QJ1230066, Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy
  Detail

 • Vytváření digitálního modelu terénu v prostředí MicroStationu
  Detail

 • Vývoj měřících zařízení pro potřeby měření projevů vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku
  Detail

 • Příspěvek k rozvoji metodologie pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze v ploše povodí a drahách soustředěného povrchového odtoku
  Detail

 • QI91C200, Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav
  Detail

 • Zhotovení zařízení potřebných pro zaměření a objemovou kvantifikaci erozních rýh
  Detail

 • QH92298, Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav
  Detail

 • SP/2E7/73/08, Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
  Detail

 • SP/2E3/172/07, Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem směrnice na ochranu půdy EU
  Detail

 • QH72203, Návrh podpory vhodných zemědělských technologií a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických a retenčních funkcí půd a krajiny.
  Detail

 • 1R55007, ZEMNÍ TERASY A NÁVRH JEJICH REVITALIZACE,REKONSTRUKCE A ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
  Detail