Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Erasmus+

Pomocí programu Erasmus+ může zaměstnanec – akademický, vědecko-výzkumný a technicko-hospodářský pracovník vycestovat do zahraničí na partnerské vysoké školy. Akademický pracovník může vycestovat na výukový pobyt nebo školení. Vědecko-výzkumný pracovník a technicko-hospodářský pracovník může do zahraničí vycestovat pouze na školení.

Cílem Výukového pobytu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Cílem školení je podpořit profesní rozvoj pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechů přednášek či odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Přes program Erasmus+ je možné vycestovat do následujících zemí:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko.
 • Kandidátské země: Turecko, Makedonie, Srbsko.

Důležité informace

 • Zaměstnanecký pobyt musí zahrnovat nejméně 2 dny aktivit mimo cestování.
 • V případě výukového pobytu musí být dodrženo minimum 8 hodin výuky za každých ≤ 5 dní aktivit.
 • Program mobility musí být konkrétní, srozumitelný a potvrzený oboustranně před jejím zahájením.
 • Pokud zaměstnanec na partnerské školu nemá dosud vybudované kontakty, doporučujeme nejdříve vybranou univerzitu kontaktovat a teprve poté, kdy zaměstnanec obdrží předběžný souhlas, podat přihlášku do výběrového řízení.
 • Uznatelné aktivity jsou:
  • u výukového pobytu: přednášky, cvičení, semináře, vedení laboratoří apod. v oboru dle inter-institucionální smlouvy s orientací na rozvoj studijních programů na vysílající a přijímající instituci,
  • u školení: staff weeks, job-shadowing či jazykové kurzy, jiné profesní školení zaměřené na rozvoj kvalifikace zaměstnance v jeho pracovní oblasti.
 • Neuznatelné aktivity jsou: účasti na konferencích, přípravné návštěvy (uváděno v Teaching Agreement např. jako „diskuze nad budoucí spoluprací“), samostatný výzkum apod.
 • V případě, že je zaměstnanec na pobyt vybrán a nominován, je tato nominace závazná. Eventuální zrušení pobytu je třeba včas oznámit a řádně zdůvodnit.
 • Od AR 2021/22 je zaveden tzv. Green Erasmus - zvýšený pobytový grant a cestovné při využití ekologičtějšího dopravního prostředku.
 • Od ak. roku 2023/24 NELZE přesouvat nominace z výuky na školení a naopak!
 • Detailní informace jsou k dispozici na www.vutbr.cz/spoluprace/zahranicni.

Další informace

Výjezdy od AR 2022/23 do Velké Británie již nelze uskutečnit a financovat z klasického programu Erasmus+, výjezdy lze uskutečnit v rámci Mezinárodní mobility Erasmus+.
Způsobilé partnerské země včetně detailních informací jsou k dispozici na www.vut.cz/spoluprace/zahranicni/mobilita

Formuláře

Termíny a přihláška

1. kolo VŘ Erasmus+ školení a výuka - LS 2024/25

Přihláška

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Bc.

Ludmila
Zelinková

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 130
Ludmila.Zelinkova@vut.cz

Bc.

Anna
Motejzíková Pospíšilová

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 133
Anna.Pospisilova@vut.cz

doc. JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing

+420 541 148 012
zdenek.dufek@vut.cz

Přehled mobilit na FAST v roce 2022

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 50

  Erasmus - výuka

 • 51

  Erasmus - školení

 • 2

  CEPUS

 • 27

  RP 1.16

 • 54

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II

Zahraniční učitelé a odborníci na FAST

 • 15

  Erasmus - výuka

 • 7

  Erasmus - školení

 • 5

  CEPUS

 • 23

  RP 1.15

 • 35

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II