Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: D-P-C-SI (N) Kód: P3607 Typ studia: doktorský Jazyk studia: český

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Doktorské studium v rámci studijního programu Stavební inženýrství je členěno na pět studijních oborů: ¦ Pozemní stavby ¦ Konstrukce a dopravní stavby ¦ Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství ¦ Management stavebnictví ¦ Vodní hospodářství a vodní stavby Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství Architektura v pozemním stavitelství Technologie a řízení stavebních procesů Technická zařízení budov. Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Studium oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Studium oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Specifické požadavky na přijetí

Ke studiu se může přihlásit každý uchazeč, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program. Ke studiu je přijat takový uchazeč, který úspěšně vyhověl podmínkám přijímacího řízení specifikovaným ve směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP. U přijímací zkoušky se uchazeč prokáže: · odbornými znalostmi z předmětů studijního plánu příslušného oboru magisterského studijního programu „Stavební inženýrství“, · výsledky své dosavadní odborné a vědecké praxe (během studia případně v praxi), · odbornými znalostmi z cizího jazyka (na VUT jednotně požadován anglický jazyk). · uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného témata doktorského studia.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
PST Pozemní stavby 1. 2. 3. 4.
FMI Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 1. 2. 3. 4.
VHS Vodní hospodářství a vodní stavby 1. 2. 3. 4.
MGS Management stavebnictví 1. 2. 3. 4.
KDS Konstrukce a dopravní stavby 1. 2. 3. 4.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty