Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: I Kód: P3646 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Doktorský studijní program s prezenční formou studia

Specifické požadavky na přijetí

Ke studiu se může přihlásit každý uchazeč, který úspěšně absolvoval magisterský studijní program. Ke studiu je přijat takový uchazeč, který úspěšně vyhověl podmínkám přijímacího řízení specifikovaným ve směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP.
U přijímací zkoušky se uchazeč prokáže:
- odbornými znalostmi z předmětů studijního plánu příslušného oboru magisterského studijního programu „Stavební inženýrství“,
- výsledky své dosavadní odborné a vědecké praxe (během studia případně v praxi),
- odbornými znalostmi z cizího jazyka (na VUT jednotně požadován anglický jazyk).
Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného témata doktorského studia.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Koordinátor ECTS

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
GAK Geodézie a kartografie 1. 2. 3.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty