Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2022/23

Zkratka: N-P-C-GK Kód: N3646 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 2 roky je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření a především pak pro absolventy tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy tříletých bakalářských studijních programů technického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Magisterský studijní program Geodézie a kartografie je vyučován v jednom studijním oboru s názvem Geodézie a kartografie. Studijní program je cíleně zaměřen na širokou škálu všech hlavních činností, se kterými se může absolvent magisterského programu setkat v zeměměřické praxi. Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z matematicky, geofyziky a geodynamiky, teoretické geodézie, geodetické astronomie a kosmické geodézie a dalších profesně orientovaných předmětů. Na tyto základy navazují informace využívané ve dvou hlavních orientacích v odborných předmětech. První skupinou jsou předměty z oblasti inženýrské geodézie, kam patří, vedle vlastní inženýrské geodézie především stavební a průmyslová geodézie a měření podzemních prostor. Tyto předměty se neobejdou bez skupiny encyklopedických předmětů z geotechniky, dopravních staveb a vodních staveb. Rozšiřujícími předměty jsou i otázky metrologie a legislativního zabezpečení. Druhou skupinu tvoří předměty z kartografie, katastru nemovitostí a geoinformatiky. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti informatiky, databází, matematické kartografie aj. Předměty ekonomického zaměření jsou společné pro obě skupiny. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie je, aby absolvent tohoto programu: nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti geodézie a kartografie, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátní pro další studium navazujícího magisterského programu Geodézie a kartografie; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů požadovaných pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Geodézie a kartografie; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření, všeobecného základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa tříletého bakalářského programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti z oblasti geodézie a kartografie je schopen aplikovat při řešení problematiky oboru Geodézie a kartografie. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen působit ve státní správě (na Katastrálních úřadech a Pozemkových úřadech), kde může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, kontrolní měření, organizace prací při tvorbě digitálních katastrálních map, řídící činnosti spojené s obnovou katastru nemovitostí novým mapováním, jednání s obcemi, vlastníky a dalšími oprávněnými apod.). V rámci kompetencí se může podílet na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Podílí se na podkladech pro geologické, geotechnické a geofyzikální průzkumy. Aplikuje nejpřesnější družicové metody, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Koordinátor ECTS

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty