Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2022/23

Zkratka: N-P-C-SI (N) Kód: N3607 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství se standardní délkou studia 1,5 roku je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/EC, odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření a především pak pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy čtyřletých bakalářských studijních programů technického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Členění studijního programu na studijní obory vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních oborů na Fakultě stavební VUT v Brně, které odpovídají svými studijními plány současné poptávce a potřebám technické praxe. Studijní plány studijního programu jsou koncipovány pro šest oborů: Pozemní stavby; Konstrukce a dopravní stavby; Vodní hospodářství a vodní stavby; Management stavebnictví; Stavebně materiálové inženýrství; Realizace staveb. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství je, aby absolvent tohoto programu nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátního pro další studium vybraného studijního oboru navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů daného oboru požadovaného pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření (matematika, fyzika), všeobecného stavebního základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získat autorizaci. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Koordinátor ECTS

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty