Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: BPA-SI Kód: B0732A260007 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Civil Engineering"

Popis programu

Bakalářský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Civil engineering je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností zejména oblasti pozemních staveb v široké oblasti stavebnictví. Cílem studia je, aby jeho absolvent:
- nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu,
- dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU,
- mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí.
Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Civil Engineering získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru stavebnictví. Během studia je veden k samostatnému zvládnutí odborných problémů. Studiem získá vědomosti pro vytváření teoreticky zdůvodněných řešení, což je základním předpokladem pro uplatnění absolventa v praxi, i pro další rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, projektování, posuzování stavebních děl i při jejich realizaci je tak schopen vytvářet a aplikovat efektivní řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a je kompetentní uplatňovat své znalosti ve svém budoucím zaměstnání, především ve stavební praxi.
Absolvent bakalářského studijního programu Civil Engineering studiem nabývá potřebné kompetence a získanou hloubkou svých znalostí je schopen se uplatnit v celé šíři stavebnictví. Je schopen zejména:
- analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
- využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe,
- navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
- vypracovávat projektovou dokumentaci staveb ve všech jednotlivých stupních (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,
- podílet se na vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
- vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické a dynamické výpočty staveb,
- provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
- provádět diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
- vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
- vést realizaci stavby,
- provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
- provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
- zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
- vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Dosažené vzdělání absolventovi bakalářského studijního programu Civil Engineering umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent bakalářského studijního programu Civil Engineering, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujících magisterských studijních programech pro získání titulu inženýr (např. v NSP Civil Engineering).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Civil Engineering navazuje navazující magisterský studijní program Civil Engineering apod. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BUA001 Informatika 3 3 zá,--
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BCA001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BVA002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BIA002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BSA001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDA003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 5 2 zá,--
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BHB002 Počítačová grafika (S) 2 3 --,kl
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BHB005 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA003 Zakládání staveb (S) 2 2 4 zá,zk
BHA006 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BLA002 Betonové konstrukce 1 2 2 4 zá,zk
BOA003 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 4 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA010 Projekt – Pozemní stavitelství (S) 3 5 --,kl
BLA003 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BTA003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BVA004 Financování stavební zakázky 2 1 4 zá,--
BWA003 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHB011 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk
BHB012 Bakalářský seminář (S-PST) 2 3 zá,--
BHB013 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk
BHB014 Specializovaný projekt (S-PST) 3 6 --,kl
BLA004 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BTB007 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk
BWA004 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty