Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Akademický rok 2023/24

Zkratka: NPC-ARS Kód: N0731P010002 Typ studia: magisterský navazující Jazyk studia: český

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel vychází ze: - Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), - Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - Autorizačního řádu České komory architektů. - Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací. Reaguje na změny ve výkonu povolání architekta, ke kterým dochází jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Doplňuje zatím neuspokojené požadavky na rozšiřující se nároky profesní kvalifikace. K tomu využívá možností odborného zázemí mateřské fakulty. Rozšiřuje škálu studia architektury o dosud nenabízené disciplíny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Studium je ve shodě se zákonem o vysokých školách čtyřsemestrální (dvou leté), zakončené diplomovou prací. Významnou součástí studijního programu je i odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů jako reakce na požadavky profese i výsledek posouzení terciárního vzdělávání ČR experty OECD. O studium tohoto studijního programu se může ucházet absolvent kteréhokoli bakalářského studia architektury. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul Ing. arch.

Profil absolventa

Specializace Architektura Profil absolventa profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel se specializací Architektura vychází ze: - Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), - Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, - Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, - Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - Autorizačního řádu České komory architektů, - Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací. Specializace Prostorové plánování Profil absolventa profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel se specializací Prostorové plánování vychází ze: - Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), - Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, - Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, - Zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - Autorizačního řádu České komory architektů, - Evropské směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na FAST VUT v Brně, nebo obdobného na jiné vysoké škole, který je adekvátní pro další studium studijního oboru magisterského programu Architektura a rozvoj sídel. Za adekvátní se pokládá takový program, který mimo jiné obsahuje nejméně 3 semestry ateliérové tvorby; předložením portfolia ateliérových prací z předchozího studia; ve sporných případech vypracováním klauzurní práce na jednotné téma. Za sporné se pokládají podprůměrné výsledky v bakalářském studiu podle pravidel ECTS nebo nepřiměřená skladba či neprůkazná náplň předmětů předchozího studia ve smyslu evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání absolvent navazujícího magisterského programu Architektura a rozvoj sídel může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Specializace studijního pogramu

Zkratka Specializace Ročníky specializací v rámci programu
ARP Prostorové plánování 1. 2.
ARA Architektura 1. 2.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty