Volitelné předměty

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005. Obsah zkoušky částečně vychází z knihy New English File Upper-Intermediate Third Edition (Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2014) a New English File Advanced Third Edition (Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2015).
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.
Prostředí MATLABu, základy programovacího jazyka. Aplikace: numerické řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav, interpolace a aproximace reálných funkcí, metoda nejmenších čtverců, efektivní řešení diferenciálních rovnic metodou sítí a metodou konečných prvků.

Opakování potřebných pojmů a metod z Matematiky 2, základní integrační metody, určitý integrál a jeho aplikace, definiční obory, parciální derivace a extrémy funkce dvou proměnných. Výuka se v tomto předmětu přizpůsobuje látce probírané v povinném předmětu Matematika 2 vyučovaném v letním semestru a také požadavkům studentů.

 
Kurz seznamuje účastníky kurzu s možnostmi využití špičkového programového systému ANSYS v oblasti stavebního inženýrství. Účastníci si osvojí možnosti tvorby geometrie, následné vytvoření sítě konečných prvků, výpočtu a následného zpracování výsledků v grafické i textové formě.
Studenti se v kurzu naučí využívat moderní metody ke studiu vlastností základové půdy. Využito bude experimentální modelování chování základové půdy. Uplatněna bude i observační metoda a matematické modelování. Studenti budou vedeni k týmové spolupráci při navrhování projektu. Výuka bude sledovat environmentální aspekty geotechniky. Konkrétní řešení problémů budou konzultována s odborníky z praxe v rámci terénních cvičení a exkurzí; studenti tak získají zpětnou vazbu na jimi navrhovaná řešení.
Základní jednotky a jejich litologická náplň v moldanubické, kutnohorsko-svratecké, středočeské, krušnohorské, lužické a moravskoslezské oblasti, a také v české části Vnějších Západních Karpat.

VGC001 / Figurální kresba

Akademický rok 2023/2024 ústav: Ústav architektury

Předmět rozvíjí schopnosti výtvarného uvažování skrze kresebné studium lidské figury. Zaměřuje se na zvládnutí elementárních výtvarných vztahů (formát, měřítko, kánon, kompozice, rytmus, perspektiva, prostor a hmota), stejně jako na pokročilé ovládnutí kresby jako způsobu myšlení a výrazového prostředku. Získané znalosti pomohou studentům budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby.
Předmět se zaměří na praktické použití angličtiny pro architekty v zahraniční firmě. Osnova předmětu odpovídá reálným situacím, od prvního až do posledního dne v práci.

Každá přednáška a související cvičení bude mít konkrétní téma – životopis, portfolio, telefonát do firmy, přijímací pohovor, první den v práci, komunikace s kolegy, komunikace s vedoucími, prezentace klientům, fáze projektu, návštěva stavebního úřadu, výpověď, poslední den v práci apod.

Absolvent předmětu získá znalosti a prostřednictvím cvičení i praktické zkušenosti. Tyto znalosti mu umožní se vyhnout chybám, jež se studenti/absolventi VŠ dopouští při hledání zaměstnání v zahraničí.
Úkolem předmětu je zaměřit se na specifické řešení detailů, nebo postupů, které nejsou standardizované v běžné praxi a které jsou v souladu platnými zákonnými a normativními předpisy ČR, případně EU.
Výstupem předmětu je výkres detailu v měřítku 1:5 a technologický popis jeho provádění v rozsahu do pěti stran A4. Specifické detaily mohou být doplněny stavebně fyzikálním posouzení detailu atp.
Jiným výstupem předmětu může být textový dokument popisující speciální technologický postup montáže, výroby atp., o rozsahu 15-20 stran, který je doplněn vysvětlujícími obrázky a schématy.
Dokumenty budou mít všechny formální náležitosti, tedy odstavcování, čísla stran, odkazy na citace a literaturu, obsah atp. Odevzdání je možné v průběhu semestru, nejpozději v zápočtovém týdnu. Mělo by se jednat o něco, co třeba řešíte v zaměstnání, něco o čem máte přehled, něco, co je zajímavé a dotýká se pozemního stavitelství.
Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Měření a analýza hluku a vibrací, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční dopravy a letecké dopravy. Aplikace protihlukových a protivibračních opatření. Znečisťování ovzduší od silniční, železniční a letecké dopravy, měření a výpočet emisí. Odpadové hospodářství.
Doplňující předmět, jehož cílem je naučit studenty projektovat dopravní stavby v prostředí profesionálních programových systémů. Obsahově je zaměřen zejména na programové produkty I/RAS, Geovect, MGeo a InRoads/InRail, MxRoad/MxRail s následující náplní:
Základní charakteristiky programových produktů firmy Bentley (InRoad/InRail a MxRoad/MxRail) Autodesk (Civil 3D). Skenování a filtrace mapových podkladů. Vektorizace mapových podkladů. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. Podélný profil, výškové řešení. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy. Klopení a převýšení – metody. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. Definice cesty, modelář, zobrazení, návrh křižovatky, výpočet a umístění vyhybek apod. Orientace na špičkový software - InRoad/InRail, MxRoad/MxRail (dříve Moss), Autodesk Civil 3D apod.
Součástí výuky je i geodeticko-projekční nadstavba MGeo umožňující díky přiřazeným kódům k naměřeným bodům (pomocí digitálních dálkoměrů) automatické vykreslení linií, umístění značek do výkresu.
Jsou plánovány setkání a konzultace se špičkovými odborníky z praxe.
Zásady zpracování textů textovými procesory podle platné normy ČSN 01 6910: písmo, způsob psaní vybraných prvků odborných textů, formální úprava odstavců, stránek a dokumentů. Bibliografické citace a odkazy v textu podle ČSN ISO 690. Složitější prvky odborných prací: matematické symboly a výrazy, zásady zpracování tabulek, grafy a obrazová dokumentace. Obsahové náležitosti odborných prací. Vhodné způsoby technického řešení dokumentů a jejich následného zpracování.
Příprava rastrových obrazů pro prezentace stavebních a architektonických projektů. Základní techniky vytváření fotorealistické montáže. Zpracování konečných fází vizualiza-ce modelu stavebního objektu v editoru rastrové grafiky – export vyrendrovaného obrazu z 3D modeláře, dokončení vizualizace v editoru rastrové grafiky.
Techniky prezentace, ukázky špatných a dobrých prezentací, neverbální složka prezentací. Úprava fotografií a videa, prezentace formou plakátu, infografiky, myšlenkové mapy.
Kreslení a editace rovinných objektů.
Tvorba popisných objektů.
Výstupy výkresu do souboru a na tiskárnu.
Kurz rozšiřující znalosti a využití CAD aplikace AutoCAD za účelem maximálního využití jeho pokročilých nástrojů pro stavební praxi (např. dynamické bloky, vykazování a práce s daty, hromadný tisk, koordinace velkých projektů).

Přizpůsobení pracovního prostředí, práce s poznámkovými objekty, bloky, dynamické bloky, bloky s atributy. Vykazování prvků, externí reference, koordinace projektů, efektivní tvorba výkresová dokumentace.
Tvorba 3D modelu ve volném modelačním programu.
Základní modelační techniky pro plochy a tělesa.
Materiály, světla a komplexní vizualizace modelu.
Projektování v BIM aplikaci.
Tvorba 3D modelu stavby.
Výkresová dokumentace generovaná z modelu.
Vizualizace budovy.
Úpravy systémových rodin a tvorba vlastních rodin.
Objemové studie.
Fáze stavby a varianty návrhu.
Využití materiálů ve výkazech a při vizualizaci projektu.
Kurz seznamuje technicky orientované uživatele s vybranými aspekty 3D tisku, generativního a parametrického designu, a 3D měření, které tvoří jeden z pilířů technologiií pro stavebnictví 4.0. Studenti se postupně seznámí s úskalími internetových zdrojů modelů, zpracováním mračen bodů z 3D skenerů až po vlastní algoritmizaci instrukcí pro 3D tiskárny (G-code), která významě posune jejich tvůrčí svobodu a efektivitu, ať už při tvorbě modelů, funkčních prototypů či negativních forem.
Základy algoritmizace pro technicky orientované uživatele s využitím běžně dostupných integrovaných programovacích nástrojů.
Aplikace elementárních numerických metod při simulaci a vizualizaci jednoduchých soustav z oblasti mechaniky, aerodynamiky, termodynamiky apod.
Základy objektového modelu AutoCADu a jeho využití pro zpracování větší aplikace.
Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Na případových studiích z výstavby či provozu staveb budou představeny vybrané okruhy problémů spojené s plánováním, výstavbou či provozem staveb. Výuky se budou vždy vedle akademického pracovníka fakulty účastnit I zástupci stavební praxe.

 

VXC001 / Letní škola

Akademický rok 2023/2024 ústav: Fakulta stavební

Bakalářský projekt je vymezen oborem, které si student zvolil na počátku bakalářského studia.
Pokračující studium anglické odborné terminologie zaměřené na jednotlivé studijní obory. Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.
Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.
V tomto kurzu, který je zaměřen hlavně na konverzaci, pokryjeme různorodá témata, která jsou užitečná pro studenty a akademické pracovníky, kteří potřebují používat angličtinu během svého studia a v práci. Tato témata jsou obsažena v níže uvedeném harmonogramu. Základní myšlenkou je začít s popisem studijní/akademické kariéry účastníků, ústavu a výzkumu na obecné rovině, následovat bude diskuse o výzkumném projektu od začátku do konce, včetně popisu a interpretace výsledků, diagramů a grafů. Dále bude kurz zaměřen na vyjádření názorů a jejich podporu při diskusi s ostatními a na argumentaci. Na závěr je zařazen brainstorming a kritika názorů, včetně spolupráce s ostatními při řešení problémů.
Mluvnice: Opakování časů používaných při vyprávění + used to a would, spojovací výrazy, příslovce a příslovečné výrazy, inverze, vyjádření odstupu, použití minulých časů pro nereálné situace, podmínkové věty (včetně smíšených podmínkových vět), přídavná jména a předložky. Slovní zásoba: vzpomínky a brigáda v ateliéru/v cizině, práce, historie, recenze (filmy/knihy), výrazy s podstatným jménem „čas“, IT/software, peníze, závislosti a obsese, zvuky a lidský hlas. Čtení: inzeráty zaměstnání – práce, kterou bych mohl vykonávat nyní/po ukončení studia – nebo moje 'ideální práce'. Psaní: žádost o zaměstnání, CV a průvodní dopis.
Obsah kurzu je zaměřen na studenty, pro které bude přínosem studovat a procvičovat angličtinu na úrovni B2 (pokročilost vyšší Upper-Intermediate) s rodilým mluvčím, tj. pro studenty, kteří: chtějí studovat v cizině (např. v programu Erasmus+) nebo pracovat v cizině; se chtějí připravovat na jazykovou zkoušku BY003 na úrovni B2 (užitečné pro Erasmus+); již mluví dobře anglicky na pokročilosti Intermediate a chtěli by se zlepšit; již mluví anglicky na pokročilosti Upper Intermediate nebo Advanced a chtěli by si procvičovat angličtinu, aby nezapomněli, co se naučili v předchozích letech.
Mluvnice: předpony, modální slovesa (svolení, povinnost a nutnost), slovesa týkající se smyslů, přidání důrazu na důležitá slova, simile, gerundia a infinitivy (komplexní pohled), vyjádření budoucích plánů a akcí (komplexní pohled), vyjádření názoru pomocí příslovcí, elipsa a substituce, podstatná jména (složené a přivlastňovací tvary), „cleft sentences“. Slovní zásoba: všeobecné znalosti, motivace k učení, barvy a umění, zdraví, nemoc a alternativní medicína, cestování a turistika, homofony, zvířata a příroda, jídlo a vaření, často zaměňovaná slova, emigrace. Procvičujeme ústní část zkoušky VYA013 na úrovni B2.
Obsah kurzu VYA005 je zaměřen na studenty, pro které bude přínosem studovat a procvičovat angličtinu na úrovni B2 (pokročilost vyšší Upper-Intermediate) s rodilým mluvčím, tj. pro studenty, kteří: chtějí studovat v cizině (např. v programu Erasmus+) nebo pracovat v cizině; se chtějí připravovat na jazykovou zkoušku VYA013 na úrovni B2 (užitečné pro Erasmus+); již mluví dobře anglicky na pokročilosti Intermediate a chtěli by se zlepšit; již mluví anglicky na pokročilosti Upper Intermediate nebo Advanced a chtěli by si procvičovat angličtinu, aby nezapomněli, co se naučili v předchozích letech.Mluvnice: přítomný čas prostý, tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.
Obecná slovní zásoba: osobní profil, povolání, výměna informací, popis předmětů a osob, tvoření otázek, tvoření slov - předpony a přípony, psaní emailu, pohovor, vyplnění formuláře, vyprávění příběhu, časové výrazy, diskuse, vyjádření pocitů, kultura ve městě.
Gramatika: slovesa s "to" a "ing", první a druhý kondicionál pro možné/teoretické situace, modální slovesa pro povinnost a dovolení, pasivní formy přítomného, minulého a předpřítomného času
Konverzační témata a slovní zásoba: lékárna, domlouvání schůzek, zvířata, vzdělávání, kinematografie, volný čas, řešení problémů, zdraví a životní styl.
Procvičování k pokročilosti B1, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, jako např. se kterými se setkává v práci, škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně.
- používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině.
- vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu.
- popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových znalostí a schopností, které odpovídají střední pokročilosti. Student bude po absolvování kurzu schopen:
obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává například v práci, ve škole, ve volném čase apod., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně.
používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině.
vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu.
popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
Gramatika: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas (prostý a průběhový), pořadí přídavných jmen, shrnutí minulých časů.
Slovní zásoba: osobní otázky, zdraví, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování, počasí, pocity, přídavná jména, moje studium, univerzita/fakulta, e-mailová komunikace s profesory
čtení: studium stavebního inženýrství či architektury v zahraničí
Psaní: srovnání studia v ČR a v zahraničí
Mluvnice: Gerundia a infinitivy, modální slovesa v minulém čase, použití sloves smyslového vnímání, trpný rod, uvozování nepřímé řeči, vedlejší věty přípustkové a účelové, členy, nepočitatelná a pomnožná podstatná jména, výrazy vyjadřující množství.
Slovní zásoba: hudba a emoce, média, města a velkoměsta, ubytování, můj budoucí dům, věda, studium v zahraničí.
Nácvik čtení pro informaci a pochopení argumentace na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory ve vysoce odborných zdrojích v rámci svého oboru.
Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005. Obsah zkoušky částečně vychází z knihy New English File Upper-Intermediate Third Edition (Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2014) a New English File Advanced Third Edition (Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2015).
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.
Předmět je určen úplným začátečníkům.
Gramatika: časování sloves podle vzorů v prézentu, akuzativ singuláru, rod podstatných a přídavných jmen a zájmen.
Slovní zásoba: rodina, povolání, jídlo a pití, vyjadřování času a data, čísla 0 - 1000.
Předmět je určen začátečníkům a navazuje na předchozí předmět VYC001.
Gramatika: minulý čas, lokál singuláru, použití nejběžnějších předložek budoucí čas, genitiv singuláru, nominativ a akuzativ plurálu, sloves pohybu
Slovní zásoba: slavné osobnosti, aktivity v minulosti i budoucnosti, cestování, nakupování, dům a byt, cestování
Výslovnost: francouzský fonologický systém, přízvuk, intonace, vázání
Mluvnice: členy, slovesa 1. třídy, rozkazovací způsob, tvoření množného čísla, základní nepravidelná slovesa, tvoření otázky, zájmena osobní, přivlasťňovací a ukazovací
Slovní zásoba: představování, pozdravy, popis člověka, popis a umístění předmětů, orientace ve městě, hodiny, data, číslovky 1-1000, nakupování, oblékání
Gramatika: slovesa 2. a 3. slovesné třídy, zvratná slovesa, dělivý člen, minulý čas (le passé composé) zájmena osobní nesamostatná, účelové věty, číslovky 20-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, na nádraží, sport, volný čas, jídlo a nápoje, prázdniny, cestování
Gramatika: zvratná slovesa v minulém čase, rozkazovací způsob zvratných sloves, minulý čas – imperfektum, vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), podmínková souvětí 1. typu, vztažná zájmena, podmiňovací způsob; zájmena nesamostatná COD, COI, EN.
Slovní zásoba: prázdniny, počasí, plány do budoucnosti, oblékání
Reálie: symboly Francie, Paříž, francouzská móda, Francouzi na prázdninách
Gramatika: stupňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, podmínková souvětí 3. typu, příslovce, časové ukazatele, gerundium, předminulý čas, dvojice zájmen, přítomný a minulý konjunktiv.
Slovní zásoba: bydlení, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, zaměstnání a nezaměstnanost, koníčky, společenský život, cestování, media.
Reálie: Jak žijí Francouzi, francouzské školství, francouzské svátky, francouzská media.
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných francouzských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické francouzštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).
Pro úspěšné složení se studentům doporučuje absolvování předmětů VYF001, VYF002, VYF003, VYF004. Gramatika a slovní zásoba potřebná k vykonání zkoušky je obsažena v učebnicích Taxi!1-2. Zkouška je rozdělena do 2 částí: písemný test prověří znalosti gramatiky, slovní zásoby a též schopnost porozumět psanému a slyšenému textu, stejně jako schopnost krátký text na dané téma vytvořit; ústní část prověří studentovu schopnost samostatně pohovořit na dané téma.
K předmětu se vypisují volitelné předměty VYF001-VYF004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Le Nouveau Taxi! 1-2 + Francouzština pro samouky. Zkouška je na úrovni B1 - střední pokročilost, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně,
- používat francouzštinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině apod.,
- vytvořit jednoduchý souvislý text,
- popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení,
- úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
Výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace.
Gramatika: člen určitý a neurčitý, tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen, přítomný čas sloves 1., 2., 3. třídy, základní předložky
Slovní zásoba: představování, telefonování, psaní e-mailu, popis člověka, volný čas, bydlení, pošta, dny, hodiny, jídlo
Gramatika: předložky a předložky se členem určitým, dělivý člen, minulý čas (il passato prossimo) číslovky 100-1000 000, řadové číslovky
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, prázdniny, cestování, má rodina, bary a restaurace, jídlo a nápoje
Gramatika: zvratná slovesa v přítomném a minulém čase, přivlastňovací zájmena, imperativ, minulý čas: imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, jídlo a nápoje, orientace ve městě, restaurace a bary, film a kino, moje dětstvíGramatika: imprefektum, komparativ,gerundium, podmiňovací způsob, zájmena osobní 3. a 4. pád, passato prossimo x imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, oblékání, barvy, televize, hudba.
Reálie: italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných italských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické italštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Pro úspěšné složení se studentům doporučuje absolvování předmětů VYI001-VYI004. Gramatika a slovní zásoba potřebná k vykonání zkoušky je obsažena v učebnici Nuovo Espresso 1 a 2. Zkouška je rozdělena do 2 částí: písemný test prověří znalosti gramatiky, slovní zásoby a též schopnost porozumět psanému a slyšenému textu, stejně jako schopnost krátký text na dané téma vytvořit; ústní část prověří studentovu schopnost samostatně pohovořit na dané téma.
K předmětu se vypisují volitelné předměty VYI001- VYI004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Nuovo Espresso 1 a 2 a Italština nejen pro samouky. Zkouška je na úrovni B1 - střední pokročilost, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně,
- používat italštinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině apod.,
- vytvořit jednoduchý souvislý text,
- popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení,
- úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se
Gramatika: způsobová slovesa, časování slovesa "werden", přivlastňovací a ukazovací zájmena, řadové číslovky, časové údaje, místní a časové předložky, stupňování příslovcí, préteritum pomocných sloves, rozkazovací způsob, zdvořilostní konjunktiv II.

Slovní zásoba: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky
Gramatika: perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, préteritum modálních sloves, předložky se jmény, místní předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba: cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy a dárky
Gramatika: Konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování přídavných jmen, trpný rod, předložky a spojky, koncovky přídavných jmen, nepřímé otázky, opakování časů a souvětí

Slovní zásoba: kultura a volný čas, nakupování, nábytek, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze
Gramatika: spojka als a wenn, Präteritum, Plusquamperfekt, vztažná zájmena a vztažné věty, genitiv, trpný rod v přítomném čase a s modálním slovesem, podmínkové věty, infinitiv s zu, um zu, statt zu, ohne zu, dvojdílné spojky

Slovní zásoba: volný čas a zábava, tělo, zdraví, u lékaře, zaměstnání, bydlení, sousedi, dojíždění
Gramatika: vztažné věty s předložkou, zpodstatnělá přídavná jména, různé typy vedlejších vět, Partizip I a II jako přídavné jméno, dvoudílné předložky, budoucí čas Futur I, spojky bis, indem

Slovní zásoba: přátelé, láska a vztahy, popis předmětů a postupů, osobní vlastnosti, v práci, návody k použití, práce na počítači, řešení konfliktů, z dějin Německa, Evropa
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných německých textech na úrovni B1 – B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické němčiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladen i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).
K předmětu se vypisují volitelné předměty VYN001, VYN002, VYN003 a VYN004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Schritte International Band 1-4.
Zkouška je koncipována na základě německé mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat Deutsch na úrovni A2 - mírná pokročilost, na které by studenti měli být schopni porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů, krátkým oznámením v rádiu či telefonickým sdělením, pochopit nejdůležitější informace z krátkých novinových článků, běžných oznámení a veřejných informačních tabulí, vyplnit běžné formuláře, psát sdělení týkající se svého bezprostředního okolí, představit se a komunikovat o své životní situaci a při rozhovoru pokládat a zodpovídat otázky týkající se obvyklých témat.
K předmětu se vypisují volitelné předměty VYN005 a VYN006, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Schritte International Band 5-6. Zkouška je koncipována na základě německé mezinárodně uznávané zkoušky Zertifikat Deutsch na úrovni B1 - střední pokročilost, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně,
- používat němčinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině apod.,
- vytvořit jednoduchý souvislý text,
- popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení,
- úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
Témata – představování, pozdravy, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina
Zvuková a grafická stránka ruského jazyka - azbuka, přízvuk, intonace, výslovnost, pravopis
Gramatika – oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa, slovesné vazby
Témata - povolání, volný čas, zájmy, škola
Gramatika - skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, slovesné tvary, zvratná slovesa, řadové číslovky, datum, minulý čas, vykání
Témata - vzdělání, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Mluvnice – předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména

Témata - setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení; psaní dopisu, vlastnosti člověka; roční období, počasí, čas, datum
Gramatika - vazby odlišné od češtiny, časování sloves, skloňování přídavných jmen, datum, zpodstatnělá přídavná jména, zájmena, vyjádření "je třeba", "musí se", letopočet, hodiny, vyjádření přibližnosti

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných ruských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické ruštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty VYR001, VYR002, VYR003 a VYR004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Raduga po novomu 1-3. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby, dále schopnost porozumění čtenému a poslechovému textu a také schopnost napsání krátkého textu v ruštině, a ústní části, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu (témata z výše uvedených knih) a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky je 2 hodiny.
Témata k ústní části zkoušky (studenti budou zkoušeni individuálně, ústní část trvá 10-15 minut):
1. Rodina
2. Profese
3. Volný čas
4. Filmy, hudba, sport
5. Škola, vyučování
6. Ve městě, doprava
7. Nakupování, obchody
8. Dovolená, cestování
9. Vzhled
10. Oblečení
11. Charakter, povahové vlastnosti
12. Počasí, roční období

Obsah zkoušky vychází z knih Raduga po novomu 4-5. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby, dále schopnost porozumění čtenému a poslechovému textu a také schopnost napsání krátkého textu v ruštině, a ústní části, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu (témata z výše uvedených knih) a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky je 2 hodiny.
Kurz pro úplné začátečníky a je založen na studiu lekcí 1-4 učebnice Nuevo Espaňol en marcha - Nivel básico.
Student se naučí základní komunikaci v těchto situacích: pozdravy, seznámení a přestavení kolegů, zeptat se na povolání, adresu, telefonní číslo, národnost, kolik je hodin, zeptat se na cestu ve městě a navigovat kolegy, popsat dům, zeptat se kde se co nachází, kolik dělá nájem, objednat si v baru a restauraci.

Tento kurz je určen studentům se základní znalostí španělštiny na úrovni A1- podle CEFR a je zaměřen na následující tématiku: jídlo v restauraci, veřejná doprava, kultura, cestování, vzhled a povaha, měsíce v roce a roční období. Gramatická témata: časování slovesa gustar, kladný tvar rozkazovacího způsobu, sloveso estar a gerundium, zvratná zájmena a minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.
Kurz bude zakončen zápočtovým testem.
Obsah tohoto kurzu jsou minulé časy a jejich použití, zejména při popisu minulých dějů. Použití neosobních vazeb pro potřeby vyjádření povinností. Nálady a přídavná jména, která je popisují. Ve vztahu k člověku se zaměřuje i na fyzický popis a části lidského těla. Je probrána základní slovní zásoba tykající se počasí. Slovní zásoba sportu a sportovišť. Důraz je kladen na minulé děje spojené s popisem historických události vybraných španělsky mluvících zemí.
Obsah kurzu
Gramatické oblasti, které budou procvičovány: přímý a nepřímý předmět, minulé časy, stupňování, vyjadřování neurčitého množství, neosobní rozkazy, subjunktiv v přítomném čase. Slovní zásoba se zaměřuje na rozvoj znalostí v těchto oblastech: přání, kinematografie, města, budovy a obchody, ovoce a zelenina, vaření, dovolená, pocity a nálady.
Kurz španělštiny je zaměřen na nácvik čtení, pochopení a diskuze odborných témat z oblasti architektury na úrovni B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory v autentických odborných textech v rámci svého oboru.
Nácvik diskuze a přednesení prezentací svého projektu.

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty VYS001, VYS002, VYS003 a VYS004, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knihy Espaňol en marcha (Nivel Básico A1 + A2) - Libro del alumno F. C. Viúdez, Pilar D. Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco.
Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost porozumění textu, poslechu a psaní ve španělštině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit, krátce o daném tématu a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky včetně ústní části jsou 2 hodiny.
Obsah zkoušky vychází z učebnice Nuevo Espaňol en marcha - Nivel Básico a Nuevo Espaňol en marcha 3 (1. až 5. lekce). Zkouška se skládá ze dvou částí: z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost porozumění textu, poslechu a psaní ve španělštině; a ústní, která testuje schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky 2 hodiny.