Detail předmětu

Teorie měření a regulace

Akademický rok 2024/25

NWB030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy teorie měření a principy měření fyzikálních veličin. Názvosloví. Teorie informace. Informační a měřicí data. Etalony. 2. Základní vlastnosti snímačů a čidel. Přehled fyzikálních principů, základní využití v praxi. Odporové, kapacitní a tenzometrické snímače. 3. Piezoelektrické snímače, snímače s Hallovým jevem, optické, polovodičové a mikroelektronické snímače. 4. indukčnostní, indukční a magnetické snímače. 5. Snímače se CCD prvky, termoemisivní a bezkontaktní snímače. 6. Snímače chemické, laserové, ultrazvukové, taktilní a nanosnímače. 7. Teorie a praxe vzniku chyb – výpočet hodnoty. Neurčitosti a nejistota při měření. 8. Hodnocení nejistot při měření. Přesnost, spolehlivost, opakovatelnost a korektnost měření. Kalibrace. 9. Měření teploty, tlaku, rychlosti, zrychlení, vibrací. 10. Měření taktilními snímači. Měření průtoku, rychlosti, vzdálenosti, objemu, hladiny a elektrických veličin. 11. Převod neelektrických veličin na elektrické. Převodníky. Spolehlivost a inteligence snímačů. Měřicí řetězce a jejich prvky. Analytické měřicí soustavy. 12. Využití výpočetní techniky. Propojovací systémy a jejich protokoly. Programové prostředky pro měření. 13. Základy automatizační a regulační techniky. Teorie řízení. Lineární, nelineární, extremální systémy. Systémy s fuzzy a se selskou logikou. Prvky řízení a ovládání technologických linek.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Bezpečnost práce s elektrickými zařízením – úrazy elektrickým proudem. 2. Průmyslové rušení, příčiny, následky, omezení škodlivého vlivu. 3. Analogový a digitální signál – digitalizace, převodníky. 4. Rozdělení snímačů. Cejchování. Speciality konstrukcí snímačů. Spolehlivost a inteligence snímačů. 5.–6. Rozbor chyb a jejich výpočty. 7. Rozbor nejistot při měření a základy jejich výpočtu. 8. Měřicí řetězce. Propojovací systémy a jejich protokoly. 9.–10. Využití výpočetní techniky. Vybrané ukázky programových prostředků pro měření. 11. Praktické ukázky použití výpočetní techniky při zpracování a vyhodnocování výsledků měření. 12. Prvky řízení a ovládání technologických linek. 13. Modelování a simulace systémů řízení a ovládání technologických linek.