Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

Akademický rok 2024/25

NSA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Extrémní hydrologické jevy v povodí - povodňové ohrožení, sucho 3.–4. Komplexní návrh přírodě blízkých adaptačních opatření v povodí 5.–6. Návrh liniových technických ochranných a retenčních opatření 7.–8. Návrh plošných technických ochranných a retenčních opatření, zemní terasy, retenční nádrže 9.–10. Revitalizace hydrografické sítě a mikrosítě 11.–13.Územní systémy ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy v kontextu ochrany a organizace povodí

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě. 2. Analýza erozních poměrů. 3. Analýza odtokových poměrů. 4. Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření. 5. Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření. 6. Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření.