Detail předmětu

Technologie staveb 1

Akademický rok 2024/25

BWA002 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / S letní semestr 3. ročník

BPC-MI letní semestr 3. ročník

BKC-SI letní semestr 3. ročník

BPA-SI letní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů, projekt procesu. 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, způsoby a postupy provádění zemních prací. 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a provádění. 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Ukládání výztuže. 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Technologické a kvalitativní požadavky. 8. Montáž dřevěných konstrukcí a objektů. Provádění krovů klasických a novodobých. 9. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky. 10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže. 11. Provádění skládaných střešních krytin. 12. Provádění klempířských prací včetně plechových krytin. Uchycování a spojování, požadavky na kvalitu. 13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.- 2. Zemní práce, zaměření a vytýčení stavby, postup provádění zemních prací, zajištění výkopů, časový plán provádění. 3. Grafické znázornění postupu provádění zemních prací, výběr strojů pro zemní práce, způsob práce vybraných strojů, schéma pohybu strojů na staveništi. 4. - 5. Bednění, vyztužování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce. Návrh systémového bednění pro monolitický objekt, postup montáže. Výpis prvků, výkres bednění části stěny a stropu, detaily bednění. 6. Postup provádění betonáže monolitického objektu, volba vhodných strojů, časový plán, schéma dopravy a ukládání betonové směsi do bednění. 7. Zdění. Vypracování komplexního technologického předpisu pro realizaci zadaného zděného objektu včetně výpočtu a výpisu potřebných materiálů. 8. Postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu. Stroje, mechanismy a pomůcky pro zdění. 9. Časový plán pro vyzdění jednoho podlaží, grafické znázornění postupu provádění zdění jednoho podlaží. 10.- 12. Alternativně (vždy formou technologického předpisu): Montáž dřevěných konstrukcí - provádění krovů nebo dřevostavby. Zřizování obvodových nebo střešních plášťů budov. Provádění skládaných krytin. Provádění klempířských prací na střeše včetně plechových krytin. 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.