Detail předmětu

Prvky betonových konstrukcí

Akademický rok 2024/25

BLA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / VS letní semestr 2. ročník

BPC-MI letní semestr 2. ročník

BKC-SI letní semestr 2. ročník

BPA-SI letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Betonové prvky. Složky betonu. Konstrukční vlastnosti betonu a faktory je ovlivňující. 2. Druhy betonu a výztuže a jejich spolupůsobení. Teorie výpočtu betonových konstrukcí - zatížení, požadavky na konstrukce, předpoklady výpočtu, trvanlivost. Mezní stavy porušení - zásady výpočtu. 3. Ohýbané prvky. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem - obecná a zjednodušená metoda. 4. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem - obdélníkový průřez, obecné průřezy, šikmý ohyb. 5.–6. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. 7. Rozdělení výztuže v trámu - konstrukční zásady. Vyztužování ohýbaných konstrukčních prvků. 8. Zásady navrhování a vyztužování prvků schodiště. 9.–10. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou. 11. Dimenzování průřezů namáhaných kroutícím momentem. Dimenzování prvků z prostého a slabě vyztuženého betonu. 12. Zásady navrhování ohýbaných prvků podle mezních stavů použitelnosti. Objemové změny betonu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zatížení, jeho výpočet, kombinace a účinky. Idealizace základních konstrukčních prvků. Návrh monolitické železobetonové konstrukce - projekt: Zadání, předběžný návrh rozměrů, rozbor konstrukčního řešení a statického systému, schéma tvaru konstrukce. 2. Základní materiály železobetonu, spolupůsobení betonu a výztuže, trvanlivost betonových prvků. 3. Ohýbané prvky, návrh a posouzení desek: prostě podepřená stropní deska – zatížení, silové účinky, dimenzování na ohyb a smyk, příčná výztuž, kotvení výztuže, úpravy výztuže v místech částečného vetknutí, schéma výztuže. 4. Návrh a posouzení desek: spojitá stropní deska – zatížení, silové účinky (redistribuce sil), dimenzování na ohyb, schéma výztuže. 5. Návrh a posouzení deskového stropního trámu - zatížení, silové účinky, dimenzování na ohyb (T-průřez, srovnání s obdélníkovým průřezem). 6. Prutový prvek obecného průřezu namáhaný ohybem – obecná metoda, aplikace na konzolový nosník (příklad). 7. Korekce. 8. Deskový stropní trám - dimenzování na smyk, podélný smyk, rozdělení materiálu. 9. Návrh a posouzení překladu - zatížení, silové účinky, dimenzování na ohyb, smyk, přímé a nepřímé uložení trámu, schéma výztuže. Vyztužení věnců. Výkresy výztuže počítaných prvků. 10. Svislé prutové betonové konstrukce: železobetonový sloup namáhaný mimostředným tlakem a tahem – zatížení, silové účinky, ověření únosnosti interakčním diagramem (příklad). 11. Korekce. 12. Odevzdání projektu. Zápočet.