Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

DRB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Výuka rozšiřuje znalosti předmětů hydraulika a fyzika. Předmět seznamuje s nejnovějšími poznatky z oblasti přesných měřicích kontaktních a bezkontaktních metod (UVP, LDA, PIV). Seznámení se základy metrologie v oblasti terminologie, legislativy a stanovení nejistot pro úřední měření hydraulických charakteristik.

Prerekvizity

Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky.

Korekvizity

Základy legální metrologie, statistika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
V rámci předmětu bude zpracována doktorandem práce shrnující poznatky o vývoji metod a techniky ve vymezené oblasti měření hydraulických charakteristik.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování zkoušky je vypracování dílčí přehledové práce k předmětu.

Cíl

Oblast navazuje na znalosti matematiky, fyziky, hydrauliky, hydrologie. Absolvent získá přehled o kontaktních a nejmodernějších bezkontaktních měřicích metodách. Kalibrace měřidel a měřicích systémů. Přehled o možnostech měření struktury proudu. Využitelnost integračních metod při měření parametrů proudění. Měření v extrémních podmínkách (nízké a vysoké rychlosti). Autorizované měření hydraulických veličin. Akreditace laboratoří a legislativní požadavky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–4. Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů.
5.–8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10. Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky.
11. Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře.
12. Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva).
13. Měření v pohybujícím se prostoru.