Detail předmětu

Doktorský seminář I (VHS)

DR01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Vodní hospodářství a vodní stavby s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa vysokoškolského magisterského studia v oboru Vodní stavby a vodní hospodářství, resp. v příbuzných studijních oborech dle zaměření disertační práce. Praxe výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky zaměření vodních staveb, vodního hospodářství krajiny a vodního hospodářství obcí v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

1. – 13. týden: Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Definice vědeckého přínosu doktoranda v dané problematice, zpracování podkladů pro podání projektu (doporučeno ve spolupráci se doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce).

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné