Detail předmětu

Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcí

DOB039 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Teoretická báze evropských normativních dokumentů pro navrhování spřažených konstrukcí a principy navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů i jejich přípojů ve smyslu těchto předpisů. Pricipy statického a konstrukčního řešení kompozitních konstrukcí z kombinací různých materiálů. Navrhování a posuzování spřažených prvků a dílců - předpoklady návrhu a návrhové postupy. Návrhová únosnost kompozitních konstrukcí. Osově tlačené pruty. Ohýbané pruty. Kombinace namáhání. Únava. Navrhování kompozitních (zejména ocelobetonových) konstrukcí na účinky požáru. Aplikace spřažených ocelobetonových nosných prvků a dílců ve stavebních konstrukcích.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá a osvojí si zevrubné teoretické znalosti a poznatky a pochopí principy a zásady působení a navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Student bude schopen získané znalosti vhodně a účelně aplikovat při řešení konkrétních složitějších problémů v dané zkoumané oblasti. Student bude schopen osvojené poznatky analyzovat a dále zpracovávat a vyhodnocovat, zejména pak s důrazem na jejich využití v návaznosti na řešené téma disertační práce. Student bude rovněž schopen se získanými a osvojenými znalostmi dále samostatně pracovat, propojovat je se znalostmi jiných předmětů a disciplín a implementovat je do řešení úkolů v rámci vlastní samostatné vědecké a výzkumné činnosti.

Prerekvizity

Teorie pružnosti a plasticity; disciplíny stavební mechaniky; principy a metody navrhování ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek doplněných zejména samostudiem a případnými konzultacemi studenta s vyučujícím. Předpokládá se významný podíl samostatné práce studenta s literaturou a dalšími relevantními zdroji, jejich rešerše a zpracování získaných informací a poznatků a zejména jejich využití v návaznosti na řešené téma disertační práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou účasti na zkoušce je zpracování seminární práce z problematiky předmětu a v návaznosti na téma disertační práce. Zkouška je ústní a skládá se z obecné teoretické části a odborné rozpravy nad seminární prací.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů.
2.–3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti.
4.–5. Mezní stavy únosnosti – koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace.
6.–7. Smykové spojení.
8.–9. Mezní stavy použitelnosti – koncepce navrhování.
10. Únava.
11.–12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost.
13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.