Detail předmětu

Doktorský seminář 6 (KDS)

DOA043 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Získávání, studium a zpracovávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Konstrukce a dopravní stavby s podporou školitele i za pomoci školitelů - specialistů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty (např. fakultní výzkumné centrum AdMaS), univerzity i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti - zpracování příspěvků ve sbornících konferencí a článků v odborných a vědeckých časopisech. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá, osvojí si a postupně prohloubí a rozšíří poznatky a znalosti z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Konstrukce a dopravní stavby v návaznosti na téma disertační práce. Student si osvojí práci s vědeckou a odbornou literaturou a dalšími dostupnými zdroji poznatků a informací v oblasti řešeného tématu disertační práce a příbuzných oblastech. Student si osvojí schopnost rešeršní činnosti a kritické analýzy zdrojů, jejich zpracování, vyhodnocení a využití ve vlastní výzkumné činnosti. Student bude zejména schopen samostatně, tvůrčím způsobem přistupovat k řešení úkolů vědecké a výzkumné činnosti, od vyhledávání, rešerše a použití relevantních zdrojů, přes volbu koncepce a metod řešení, až ke zpracování a vyhodnocení dosažených výsledků, včetně jejich zobecnění. Ve výsledku si tedy student osvojí metody vědecké práce jak teoretické (např. modelování, numerická analýza apod.), tak praktické (např. experimentální metody), v závislosti na povaze tématu disertační práce a potřebách řešení.
Konkrétními přímými výstupy studia tohoto předmětu (Doktorský seminář 6) jsou další průběžně výsledky (teoretické studie, numerické a experimentální analýzy, jejich zpracování, vyhodnocení apod.) vlastní výzkumné práce studenta v oblasti tématu disertační práce, jako základ pro rozpracování disertační práce.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru studijního programu Konstrukce a dopravní stavby. Praxe výhodou.

Korekvizity

Znalosti získávané v předmětech profilujícího základu v návaznosti na řešené téma disertační práce. Znalosti ze statistiky, zejména zpracování a vyhodnocení datových souborů. Numerické metody, počítačová podpora, modelování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou seminářů, individuálních konzultací studenta se školitelem, případně školiteli - specialisty, s důrazem na výrazný podíl samostudia. Nedílnou součástí výuky je samostatná práce studenta s literaturou a dalšími relevantními zdroji, jejich rešerše a zpracování získaných informací a poznatků, zejména se zaměřením na téma disertační práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování seminární práce prokazující další průběžné výsledky vlastní výzkumné činnosti v oblasti řešeného tématu disertační práce - výsledky teoretických a experimentálních analýz, jejich zpracování a vyhodnocení apod., v závislosti na povaze tématu disertační práce. Průběžné rozpracování disertační práce.

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele doplňuje potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oblastí oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Z1: Mechanika nosných konstrukcí, Z2: Konstrukce betonové a zděné, Z3: Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, Z4: Geotechnika, Z5: Experimentální technika a zkušebnictví, Z6: Pozemní komunikace, Z7: Železniční konstrukce a stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. - 13. Zpracovávání teoretické i praktické části doktorské práce a datových souborů z experimentů a/nebo simulací. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Realizace experimentů a/ nebo simulací. Publikační činnost - zpracování příspěvku na odborné/vědecké konferenci, článku v odborném/recenzovaném/impaktovaném časopise. Účast na odborných akcích. Obhajoba závěrečné zprávy vlastního projektu.