Detail předmětu

Doktorský seminář 2 (KDS)

DOA038 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Získávání, studium a zpracovávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Konstrukce a dopravní stavby s podporou školitele i za pomoci školitelů - specialistů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty (např. fakultní výzkumné centrum AdMaS), univerzity i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti - zpracování příspěvků ve sbornících konferencí a článků v odborných a vědeckých časopisech. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá, osvojí si a postupně prohloubí a rozšíří poznatky a znalosti z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Konstrukce a dopravní stavby v návaznosti na téma disertační práce. Student si osvojí práci s vědeckou a odbornou literaturou a dalšími dostupnými zdroji poznatků a informací v oblasti řešeného tématu disertační práce a příbuzných oblastech. Student si osvojí schopnost rešeršní činnosti a kritické analýzy zdrojů, jejich zpracování, vyhodnocení a využití ve vlastní výzkumné činnosti. Student bude zejména schopen samostatně, tvůrčím způsobem přistupovat k řešení úkolů vědecké a výzkumné činnosti, od vyhledávání, rešerše a použití relevantních zdrojů, přes volbu koncepce a metod řešení, až ke zpracování a vyhodnocení dosažených výsledků, včetně jejich zobecnění. Ve výsledku si tedy student osvojí metody vědecké práce jak teoretické (např. modelování, numerická analýza apod.), tak praktické (např. experimentální metody), v závislosti na povaze tématu disertační práce a potřebách řešení.
Konkrétním přímým výstupem studia tohoto předmětu (Doktorský seminář 2) je kritická rešerše informací a poznatků z literatury a jiných relevantních zdrojů a využití znalostí o současném stavu problematiky v oblasti tématu disertační práce pro její zpracování.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru studijního programu Konstrukce a dopravní stavby. Praxe výhodou.

Korekvizity

Znalosti získávané v předmětech profilujícího základu v návaznosti na řešené téma disertační práce. Znalosti ze statistiky, zejména zpracování a vyhodnocení datových souborů. Numerické metody, počítačová podpora, modelování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou seminářů, individuálních konzultací studenta se školitelem, případně školiteli - specialisty, s důrazem na výrazný podíl samostudia. Nedílnou součástí výuky je samostatná práce studenta s literaturou a dalšími relevantními zdroji, jejich rešerše a zpracování získaných informací a poznatků, zejména se zaměřením na téma disertační práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování seminární práce prokazující práci s literaturou a dalšími relevantními zdroji, kritická rešerše dostupných zdrojů v oblasti tématu disertační práce.

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Z1: Mechanika nosných konstrukcí, Z2: Konstrukce betonové a zděné, Z3: Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, Z4: Geotechnika, Z5: Experimentální technika a zkušebnictví, Z6: Pozemní komunikace, Z7: Železniční konstrukce a stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. - 13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Podání projektu (doporučeno ve spolupráci s doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Publikační činnost - zpracování příspěvku na konferenci, článku v odborném časopise. Účast na odborných akcích.