Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

DHB071 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Hodinové, měsíční a roční simulace kvality vnitřního prostředí v budovách. Hodnocení konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Měření parametrů konstrukcí a vnitřního prostředí při užívání budov. Multriteriální analýza.

Garant předmětu

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá základní znalosti v oblasti pokročilých simulací parametrů vnitřního prostředí budov a stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí budov. Dále bude umět ověřit tyto parametry při provozu budov. Absolvent bude schopen:
- vytvořit model stavebních konstrukcí budovy,
- definovat systémy technického zařízení budovy,
- provádět simulace kvality vnitřního prostředí v budovách,
- provádět multikroteriální analýzu,
- provádět stavebně fyzikální měření na dokončených budovách.

Prerekvizity

Teorie stavební tepelné techniky, stavební akustiky, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Korekvizity

Znalost používání specializovaných softwarových nástrojů pro počítačové simulace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje:
- absolvování konzultací,
- vypracování všech zadání.

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zadání vhodné budovy.
2.–3. Modelování konstrukcí budovy ve vhodném softwarovém prostředí.
4.–5. Modelování technických systémů budovy.
6. Posouzení z hlediska stavební akustiky.
7. Posouzení z hlediska stavební tepelné techniky.
8. Posuzení z hlediska denního osvětlení.
9. Simulace kvality vnitřního prostředí.
10. Analýza výsledků.
11.–12. Měření vybraných veličin při užívání budovy.
13. Vyhodnocení a porovnání vypočítaných a naměřených dat.