Detail předmětu

Podzemní stavitelství

DFB023 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Historie, nomenklatura a názvosloví v podzemním stavitelství. Základní projekční prvky podzemních staveb. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby, vliv geologie na jejich trasování. Klasifikace prostředí pro podzemní stavby. Teorie horninových tlaků. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily: klasické soustavy, prstencová metoda, Nová Rakouská Tunelovací Metoda, strojní ražba TSM a TBM, štítování otevřenými a uzavřenými štíty, speciální štíty, obvodový vrub. Teoretický popis vybraných materiálových modelů (Mohr-Coulomb model, Hoek-Brown model, Jointed rock model, Shotcrete model) používaných při matematickém modelování podzemních staveb.

Garant předmětu

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Cíl – rozšíření znalosti z oblasti matematického modelování podzemních konstrukcí se zaměřením na materiálové modely pro horninové prostředí a konstrukční prvky (ostění, svorníky, kotvy atd.) a technologie v podzemním stavitelství.

Výstup - teoretické základy o materiálových modelech včetně stanovení jejich vstupních parametrů používaných při modelování podzemních konstrukcí spolu s možnostmi modelování vybraných technologických postupů při provádění podzemního díla (okrajové podmínky, fáze budování atd.).

Prerekvizity

Základy geologie, inženýrskou geologii, mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb, geodézii, stavební mechaniku, pružnost a plasticitu, navrhování kovových a betonových konstrukcí, základy železničních staveb, základy pozemních komunikací, základy vodohospodářských staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou doplněny o numerické simulace laboratorních zkoušek pro různé materiálové modely a jejich srovnání s reálnými výsledky.

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Hlavní konstrukční prvky. Základní projekční prvky pro jednotlivé typy podzemních staveb.
2. Klasifikace prostředí pro podzemní stavby.
3. Stav napjatosti horninového masívu v okolí tunelového výrubu, klenbové teorie, zatížení ostění částí primární napjatosti. Matematické modelování stavu napjatosti.
4. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily - Nová Rakouská Tunelovací Metoda (NATM).
5. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily – Metoda Adeco-rs.
6. Strojní ražba TSM a TBM. Štítování. Metoda obvodového vrubu. Naplavování. Vysouvání.
7. Materiálový model – Mohr-Coulomb, Hoek-Brown model.
8. Materiálový model – Hoek-Brown model (pokrač.), Jointed rock model.
9. Materiálový model - Jointed rock model (pokrač.).
10. Navrhování a dimenzování primárních obezdívek.
11. Materiálový model - Shotcrete model.
12. Modelování svorníků, kotev.
13. Hloubení šachet. Navrhování šachet.