Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 1

BVA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství. Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu. Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací. Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl. Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla navrženým stavebním podnikem.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti sestaví podnikatelský záměr stavebního dodavatelského podniku. Studenti si podnik sami navrhnou. Činnost podniku je orientována na stavební práce prováděné na stavebním objektu, který sami navrhovali v předchozím studiu v projektu zaměřeném na pozemní stavitelství. Podstatnou částí projektu je sestavení ceny stavebního objektu a vybrané subdodávky. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace. Cenu stavebních prací musí studenti nastavit tak, aby odpovídala financování podniku a marketingu v dané oblasti. Úspěšnost nebo neúspěšnost podnikatelského záměru je prokazována nákladovým kontrolingem. Výsledkem projektu je také ověření schopností a dovedností práce v týmu. Týmy sestávají zpravidla ze tří studentů.

Prerekvizity

Znalost problematiky cenové tvorby a kalkulací nákladů ve stavebnictví. Orientace v třídění a klasifikacích produkce ve stavebnictví. Požadují se uživatelské dovednosti při práci s oceňovacími podklady a se softwarem pro rozpočtování a kalkulace ve výstavbě.

Korekvizity

Rozpočtování stavebních objektů, kalkulace cen stavebních prací, financování stavebního podniku, marketing ve stavebnictví, kontroling nákladů ve stavebním podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen prezentací podnikatelského záměru před hodnotící komisí. Každá část projektu je samostatně obhajována a hodnocena příslušným vyučujícím. Projekt je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Výsledná známka je komplexní a zohledňuje klasifikaci všech částí projektu.

Cíl

Zvládnout samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu podle studentem zpracované projektové dokumentace. Osvojení dovedností z oblasti rozpočtování a kalkulací ve výstavbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do projektu.
2. Stavební objekt – výkaz výměr podle projektové dokumentace.
3. Stavební objekt – rozpočet s využitím software a směrné databáze cen.
4. Stavební subdodávka – výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik.
5. Stavební podnik – struktura, stavební činnost – vybrané stavební práce, pracovníci, majetek.
6. Stavební podnik – financování, účetní výkazy.
7. Stavební podnik – marketing vybraných stavebních prací a mezd.
8. Stavební subdodávka – individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu.
9. Stavební subdodávka – výrobní kalkulace.
10. Stavební podnik – kontroling nákladů
11. Kompletace projektu a prezentace výsledků.