Detail předmětu

Hydroinformatika 1 (V)

Akademický rok 2023/24

BRB002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / VS letní semestr 2. ročník

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS, CAD apod.).
5. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD.
6. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v CAD.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Znalosti

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Prerekvizity

Informatika, Vodohospodářské stavby, Geodézie, Matematika, Fyzika

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do hydroinformatiky, struktura hydroinformačních systémů. 2. Vstupní data využívaná ve vodním hospodářství- přehled informačních zdrojů vč. mapových serverů. 3. Základní postupy zpracování vstupních dat a možnosti jejich využití v rámci specializovaných programových nástrojů (GIS, CAD). 4. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství - srážkoodtokové modely (např.: Hydrog, HEC-HMS atd.). 5. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění vody v potrubích, otevřených korytech a objektech (např.: MIKE11, HEC-RAS, MIKE URBAN, MOUSE, SMS, FLOW 3D, COMSOL Multiphysics atd.). 6. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění podzemní vody (GMS-MODFLOW, Hydrus). 7. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – příprava podkladů pro tvorbu digitálního modelu terénu (bodová pole, hrany), tvorba a editace digitálního modelu terénu. 8. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – tvorba podélných a příčných profilů. 9. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – návrh trasy, nivelety a vzorového příčného řezu. 10. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – analýzy nad digitálním modelem terénu, výpočty kubatur. 11. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace vodovodů a kanalizací s použitím CAD v souladu s normami ČSN 013463, ČSN 01 3462. 12. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb s použitím CAD v souladu s normou ČSN 013469. Vyhodnocení individuálních zadání, zápočet.