Detail předmětu

Hydroinformatika 1 (V)

BRB002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinně volitelný letní semestr 2. ročník 3 kredity

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství. 2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů. 3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody). 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS, CAD apod.). 5. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD. 6. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v CAD.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů a možností využití hydroinformatiky ve vodním hospodářství.
Celkový přehled o vstupních datech, simulačních modelech ve vodním hospodářství a nástrojích CAD.
Získání praktických znalostí v oblasti využítí výpočetní techniky při projektování liniových vodohospodářských staveb.
Zvládnutí základů zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v souladu s příslušnými normam a s použitím CAD.

Prerekvizity

Informatika, Vodohospodářské stavby, Geodézie, Matematika, Fyzika

Korekvizity

Hydraulika a hydrologie (K),(V)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka bude relizována formou praktických ukázek využití informačních technologií ve vodním hospodářství, které umožní studentům získat základní přehled v dané oblasti. Aktivní účast studentů bude zajištěna zpracováním semestrálního projektu, sestávajícího z dílčích individuálních zadání. Projekt bude zakončen zpracováním závěrečné zprávy a prezentací výsledků řešení. Výuka bude probíhat v počítačových učebnách s instalovaným programovým vybavením, přístupem k internetu a osazenou prezentační tec

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu vyžaduje splnění těchto podmínek: 100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, dokončení semestrálního projektu (závěrečná zpráva a prezentace).

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do hydroinformatiky, struktura hydroinformačních systémů.
2. Vstupní data využívaná ve vodním hospodářství- přehled informačních zdrojů vč. mapových serverů.
3. Základní postupy zpracování vstupních dat a možnosti jejich využití v rámci specializovaných programových nástrojů (GIS, CAD).
4. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství - srážkoodtokové modely (např.: Hydrog, HEC-HMS atd.).
5. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění vody v potrubích, otevřených korytech a objektech (např.: MIKE11, HEC-RAS, MIKE URBAN, MOUSE, SMS, FLOW 3D, COMSOL Multiphysics atd.).
6. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění podzemní vody (GMS-MODFLOW, Hydrus).
7. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – příprava podkladů pro tvorbu digitálního modelu terénu (bodová pole, hrany), tvorba a editace digitálního modelu terénu.
8. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – tvorba podélných a příčných profilů.
9. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – návrh trasy, nivelety a vzorového příčného řezu.
10. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – analýzy nad digitálním modelem terénu, výpočty kubatur.
11. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace vodovodů a kanalizací s použitím CAD v souladu s normami ČSN 013463, ČSN 01 3462.
12. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb s použitím CAD v souladu s normou ČSN 013469. Vyhodnocení individuálních zadání, zápočet.