Detail předmětu

Technologie betonu – laboratoře

BJA006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN. Návrhové metody složení betonu. Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek. Ověření navrženého betonu zkouškami. Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu. Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

- Absolvent získá znalosti základní znalosti o vlastnostech a zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Absolvent je
předmětu je schopen:
- Provést návrh složení betonů.
- Vysvětlit a prakticky provést zkoušky složek betonu.
- Vysvětlit a prakticky provést základní zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu provést praktické ověření teoretického
návrhu složení betonu.
- Provést vyhodnocení a interpretovat výsledky zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu.

Prerekvizity

Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Korekvizity

Teoretické znalosti z oblasti pojiv, kameniva a přísad do betonu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení obsahují jak část zaměřenou na laboratorní experimenty, tak část výpočtovou.
Obsahem cvičení jsou také praktické ukázky.
Studenti pracují v rámci laboratorních úloh v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů
Studenti samostatně zpracovávají v rámci cvičení individuálně zadané příklady, které kontroluje vedoucí cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje:
- absolvování všech cvičení, s výjimkou omluvených absencí,
- odevzdání všech protokolů v požadovaném obsahu a rozsahu,
- úspěšné vykoná závěrečného testu.

Cíl

Cílem předmětu je získání praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojení zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktické ověření teoretického návrhu složení betonu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Přehled norem pro zkoušení složek betonu, čerstvého a ztvrdlého betonu.
2. Základní technologické zkoušky kameniva.
3. Výpočty poměrů míchání kameniv, prolínání frakcí.
4. Návrhové metody složení betonu.
5. Metody stanovení konzistence čerstvého betonu.
6. Výpočet složení betonu pro zadanou třídu, konzistenci, druh cementu a kameniva.
7. Exkurze do výrobny transportbetonu.
8. Ověření základních vlastností navrženého betonu.
9. Sledování vlivu množství vody v betonu při konstantní dávce cementu na zpracovatelnosti betonu a na pevnost betonu po 7 dnech normálního zrání.
10. Sledování vlivu plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu.
11. Sledování vlivu poměru drobného a hrubého kameniva na konzistenci čerstvého betonu a na pevnost ztvrdlého betonu.
12. Sledování vlivu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu.
13. Závěrečný test.