Detail předmětu

Diagnostické metody ve stavebnictví

BIA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Přehled diagnostických destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod pro zjišťování vlastností stavebních materiálů. Zjišťování přetvárných charakteristik materiálů. Změna vlastností materiálů vlivem vnějších podmínek (degradace, vliv teploty a vlhkosti). Zatěžovací zkoušky prvků a dílců. Obecné metodiky diagnostických postupů a jejich aplikace na betonových, železobetonových, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcích. Speciální diagnostické metody podle typů konstrukcí. Dlouhodobé sledování přetváření, vzniku a rozvoje trhlin a porušování uvedených druhů konstrukcí. Trvanlivostní zkušební metody ve vztahu k plánované životnosti staveb. Radiometrické měření objemové hmotnosti stínících konstrukcí a sypkých materiálů.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají mimo jiné tyto znalosti a dovednosti:
Teoretický přehled o diagnostických metodách ve stavebnictví.
Praktické provádění zkoušek na betonových konstrukcích – tvrdoměrné, ultrazvukové, jádrové vývrty.
Vyhledávání výztuže různými metodami – elektromagnetické indikátory, radiografie, georadar.
Zkoušky zdiva – metody pro zdící prvky a maltu.
Vyhodnocení charakteristických pevností betonu a zdiva.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Základy stavební mechaniky

Korekvizity

Stavební mechanika, teorie pružnosti pevných těles, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa, prvky betonových konstrukcí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, provádění metod a způsobu jejich vyhodnocení.
V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky provedou měření (tvrdoměrná, ultrazvuková, zkoušky na vývrtech, hledání výztuže, zkoušky zdiva apod.)a vyhodnotí výsledky zkoušek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do laboratorních cvičení, absolvování 80 % cvičení, odevzdání všech protokolů, úspěšné řešení závěrečného testu a obhajoba skupinové seminární práce.

Cíl

Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Student bude schopen vybrat optimální metodu pro daný material a typ konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvodní přednáška. Stavebně technické průzkumy.
2. Tvrdoměrné metody.
3. Odtrhové zkoušky, ultrazvuková metoda
4. Radiační defektoskopie I - radiometrie.
5. Diagnostika betonových konstrukcí.
6. Diagnostika zděných konstrukcí.
7. Diagnostika dřevěných a kovových konstrukcí.
8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích.
9. Diagnostika výztužných ocelí.
10. Radiační defektoskopie II - radiografie.
11. Trvanlivost a životnost konstrukcí.
12. Metoda radaru (GPR).
13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce.
2. Rovnoměrnost betonu, ultrazvuk.
3. Tvrdoměrné zkoušení betonu.
4. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku.
5. Elektromagnetické indikátory výztuže.
6. Zkoušení konstrukcí georadarem.
7. Radiační defektoskopie I. Radiometrie.
8. Radiační defektoskopie II. – radiografie.
9. Zkoušení cihelného zdiva.
10. Monitoring konstrukcí, měření posunů.
11. Metody pro sledování povrchových vlastností.
12. Prezentace seminární práce.
13. Test, klasifikovaný zápočet.