Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Program pro podporu strategického řízení 2023 v oblasti internacionalizace

Mobilita pracovníků FAST do zahraničí

Cíl: podpora mobilit akademických a neakademických pracovníků na zahraniční instituce, návštěva zahraničních partnerů a další mobility podporující internacionalizaci za účelem posílení stávajících partnerství a navázání nových partnerství; členství FAST v mezinárodních asociacích, sítích a programových výborech konferencí; příprava Joint/Double Degree programů

Oprávněné aktivity

 • Mobility na zahraniční instituce
 • Účast na profesních konferencích v zahraničí
 • Účast na jednání mezinárodních asociacích, sítích nebo programových výborech
 • Mobility za účelem podpory mezinárodní vědeckovýzkumné činnosti pro akademické pracovníky nově podaných i probíhajících projektů

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím google formuláře na odkaze: https://forms.gle/ua1GpEfHUcZUebms5.

Mobilita zahraničních akademických a neakademických pracovníků a hostujících profesorů

Cíl: získání více zahraničních akademických a vědeckých pracovníků na FAST pro posílení vzájemné spolupráce; vyhledávání a získávání zahraničních špičkových výzkumných pracovníků.

Oprávněné aktivity

 • Přijímání zahraničních akademických i neakademických pracovníků za účelem přednášek, vědeckých diskuzí, workshopů, společných publikací apod.

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím google formuláře: https://forms.gle/3df8whgpptkdYcXz5.

Přihlášky do obou programů je možno podávat v průběhu roku 2023, nejpozději do 31.10., uzávěrka přihlášek do 1. kola výběrového řízení bude 31. 3., vyhlášení výsledků 14. 4. 2023. Přihlášky po tomto termínu budou posuzovány průběžně až do vyčerpání finanční alokace na program. Klíčové pro posuzování žádostí je, jakým způsobem má mobilita přispět k naplňování strategických cílů fakulty v oblasti internacionalizace.

Při posuzování žádostí akademických pracovníků se zejména přihlédne k dosavadní publikační činnosti žadatele, činnosti na mezinárodních výzkumných projektech a pedagogickým aktivitám ve vazbě na internacionalizaci a k potenciálu rozvoje těchto aktivit do budoucna.

Osoba odpovědná za program: doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., proděkan

Administrativní záležitosti spojené s programem a odpovědi na případné dotazy: Bc. Ludmila Zelinková, oddělení Vnitřních a vnějších vztahů, tel.: 541 147 130, mail: zelinkova.l@fce.vutbr.cz, kancelář A 219

Stipendijní a partnerský program VUT pro excelenci 2023

Rektorát VUT vyhlásil Stipendijní a partnerský program VUT pro excelenci 2023. Cílem je podpořit excelence na VUT v oblasti mobilit a mezinárodních sítích. Jde o finanční příspěvek na schválené excelentní mobility a mezinárodní akce. Je nutná 50% účast ze strany fakulty. Pro financování z fakulty lze použít i finance z PPSŘ. Výběrové řízení bude probíhat na rektorátě. Budou se hodnotit očekávané výstupy a doporučení fakulty.

Program je zaměřen na:

 • příjezdy zahraničních excelentních akademických a vědeckých pracovníků
 • příjezdy excelentních zahraničních studentů
 • výjezdy excelentních zaměstnanců FAST VUT do zahraničí
 • výjezdy excelentních studentů FAST VUT do zahraničí
 • účast na prestižních mezinárodních akcích, soutěžích, podporu excelentních výzkumných týmů apod.

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím google formuláře na odkaze: https://forms.gle/rq6nP2QzyMHQ613q7.

Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2023 v 24.00 hod.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Přehled mobilit na FAST v roce 2018

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 81

  Erasmus - výuka

 • 74

  Erasmus - školení

 • 2

  CEEPUS

 • 61 / 41

  RP 3.1 / RP 3.2

 • 19

  Ostatní projekty

 • 2

  MeMoV

Zahraniční učitelé na FAST

 • 19

  Erasmus - výuka

 • 6

  Erasmus - školení

 • 3

  CEEPUS

 • 6

  RP

 • 3

  Ostatní projekty