Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Program pro podporu strategického řízení 2024 v oblasti internacionalizace

Mobilita pracovníků FAST do zahraničí

Cíl: podpora mobilit akademických a neakademických pracovníků na zahraniční instituce, návštěva zahraničních partnerů a další mobility podporující internacionalizaci za účelem posílení stávajících partnerství a navázání nových partnerství; členství FAST v mezinárodních asociacích, sítích a programových výborech konferencí; příprava Joint/Double Degree programů

Oprávněné aktivity

 • Mobility na zahraniční instituce
 • Účast na profesních konferencích v zahraničí
 • Účast na jednání mezinárodních asociací, sítí nebo v programových výborech
 • Mobility za účelem podpory mezinárodní vědeckovýzkumné činnosti pro akademické pracovníky nově podaných i probíhajících projektů a získávání mezinárodních VaV projektů

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím google formuláře na odkaze: https://forms.gle/1Na94bXDV76qXfnh8

Kritéria výběrového řízení

 1. Dosavadní výsledky VaV; tři nejvýznamnější výsledky za poslední tři roky
 2. Stanovisko vedoucího ústavu ve vztahu k plánu rozvoje příslušného pracovníka a strategickým záměrům rozvoje ústavu
 3. Potenciální přinos mobility pro publikační činnost a získávání mezinárodních VaV projektů

Mobilita zahraničních akademických a neakademických pracovníků a hostujících profesorů

Cíl: získání více zahraničních akademických a vědeckých pracovníků na FAST pro posílení vzájemné spolupráce; vyhledávání a získávání zahraničních špičkových výzkumných pracovníků.

Oprávněné aktivity

 • Přijímání zahraničních akademických i neakademických pracovníků za účelem přednášek, vědeckých diskuzí, workshopů, společných publikací apod.

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím google formuláře: https://forms.gle/nvh1MmsZtENnmFAj7

Kritéria výběrového řízení

 1. Potenciální přínos mobility pro publikační činnost a získávání mezinárodní VaV projektů
 2. Stanovisko vedoucího ústavu ve vztahu ke strategickým záměrům rozvoje ústavu

Přihlášky do obou programů do 1. kola výběrového řízení lze podávat do 29. 2. 2024, vyhlášení výsledků 15. 3. 2024.

Přihlášky podané po tomto termínu budou posuzovány průběžně až do vyčerpání finanční alokace na program. Klíčové pro posuzování žádostí je, jakým způsobem má mobilita přispět k naplňování strategických cílů fakulty a ústavů v oblasti internacionalizace.

Při posuzování žádostí akademických pracovníků se zejména přihlédne k dosavadní publikační činnosti žadatele, činnosti na mezinárodních výzkumných projektech a pedagogickým aktivitám ve vazbě na internacionalizaci a k potenciálu rozvoje těchto aktivit do budoucna.

Osoba odpovědná za program: doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., proděkan

Administrativní záležitosti spojené s programem a odpovědi na případné dotazy: Bc. Ludmila Zelinková

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Bc.

Ludmila
Zelinková

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 130
Ludmila.Zelinkova@vut.cz

Bc.

Anna
Motejzíková Pospíšilová

Referentka oddělení vnitřních a vnějších vztahů

+420 541 147 133
Anna.Pospisilova@vut.cz

doc. JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing

+420 541 148 012
zdenek.dufek@vut.cz

Přehled mobilit na FAST v roce 2022

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 50

  Erasmus - výuka

 • 51

  Erasmus - školení

 • 2

  CEPUS

 • 27

  RP 1.16

 • 54

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II

Zahraniční učitelé a odborníci na FAST

 • 15

  Erasmus - výuka

 • 7

  Erasmus - školení

 • 5

  CEPUS

 • 23

  RP 1.15

 • 35

  Ostatní projekty

 • 3

  MeMoV II