Zahraniční spolupráce

Fakulta stavební VUT v Brně je zapojena do mnoha mobilitních programů, které umožňují pracovníkům vyjet na výukové pobyty, školení nebo vědecko-výzkumné stáže do zahraničí. Z úrovně fakulty i celé univerzity jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s mnoha univerzitami z celého světa.

Institucionální rozvojové projekty VUT

Na úrovni VUT navazují Institucionální rozvojové projekty VUT na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a Plány realizace Strategického záměru VUT.

Cílem Institucionálních rozvojových projektů VUT je naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti včetně cílových stavů vybraných oblastí.

IRP 2.2.1 – Podpora mezinárodního rozměru studia na VUT

Cílem projektu je podpora výuky v angličtině i pro české studenty, realizace studijních programů akreditovaných v AJ a jejich naplňování studenty, zvyšování počtu samoplátců a zahraničních studentů, podpora zapojení zahraničních odborníků jak z akademické, tak z komerční oblasti do vzdělávání na VUT.

Indikátorem pro realizaci podpory je počet předmětů vyučovaných v AJ, počet studijních programů realizovaných v AJ, stav studentů – samoplátců studujících v AJ a zapojování zahraničních pracovníků do výuky na FAST VUT.

IRP 2.2.3 – Podpora doktorandů v zahraničí

Cílem projektu je podpořit absolvování části studia doktorandů na zahraniční vysoké škole nebo vědecko-výzkumné instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Je kladen důraz na zdokonalování zkušeností na vědeckém nebo odborném pracovišti.

IRP 2.2.4 – Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce

Cílem projektu je podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti internacionalizace. Jednou z forem podpory je uzavírání bilaterálních smluv, které jsou zaměřeny na mobility studentů, akademických pracovníků, zahraniční vzdělávání, vědu a posilování a rozvoj sociálního a kulturního prostředí.

Indikátorem pro realizaci podpory je počet bilaterálních smluv, počet dílčích smluv a rámcových mezinárodních smluv. Program lze také použít k realizaci akcí zaměřených na motivaci studentů a akademických pracovníků, pro výjezd do zahraničí a k organizaci návštěv ze zahraničních univerzit, ambasád či zahraničních institucí zaměřených na vysokoškolské vzdělávání.

IRP 3.1 – Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků

Projekt je zaměřen zejména na podporu výjezdů akademických pracovníků na zahraniční instituce. Tato mobilita může výrazně ovlivnit mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání i výzkumu a vývoje a taktéž napomoci získání cenných zahraničních kontaktů. Projekt také cílí na podporu příjezdů zahraničních pracovníků, což má výrazný vliv na zlepšení stavu vzdělávání, atraktivnosti pro české a zahraniční studenty a posílení internacionalizace na FAST VUT.

Termíny a přihláška do IRP

Aktuálně není vyhlášeno výběrové řízení.

Kontakty pro zahraniční spolupráci

Přehled mobilit na FAST v roce 2018

Zaměstnanci FAST vyslaní do zahraničí

 • 81

  Erasmus - výuka

 • 74

  Erasmus - školení

 • 2

  CEEPUS

 • 61 / 41

  RP 3.1 / RP 3.2

 • 19

  Ostatní projekty

 • 2

  MeMoV

Zahraniční učitelé na FAST

 • 19

  Erasmus - výuka

 • 6

  Erasmus - školení

 • 3

  CEEPUS

 • 6

  RP

 • 3

  Ostatní projekty