Organizační struktura

Proděkan pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing

doc. JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

+420 541 148 012
dufek.z@fce.vutbr.cz

Působnost proděkana pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing:

 • příprava a projednávání dokumentů, dohod a smluv v rámci vnějších vztahů VUT, sledování a kontrola jejich naplňování,
 • znalecká činnost v oboru Ekonomika,
 • rozvoj spolupráce s hospodářskou a podnikatelskou sférou, posílení role firem při motivaci studentů a těsnější smluvní spolupráci směřující k výběru zaměstnavatelů absolventy,
 • koordinace činností v rámci Národního centra Stavebnictví 4.0,
 • komunikace fakulty s praxí a s veřejnými institucemi,
 • Zahraniční komise,
 • zahraniční styky fakulty a internacionalizace,
 • spolupráce fakulty v rámci připravovaného konsorcia univerzit EULIST,
 • efektivní a operativní využívání programů mobilit studentů a zaměstnanců,
 • zabezpečování informací pro mobility a prezentaci fakulty zejména v zahraničí pro jejich rozvoj,
 • příprava a projednávání dokumentů, dohod a smluv v rámci zahraničních vztahů fakulty,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových programů MŠMT v oblasti internacionalizace,
 • Průmyslová rada,
 • Spolek absolventů (SA FAST),
 • účast fakulty na veletrzích,
 • odborné a metodické řízení Oddělení vnitřních a vnějších vztahů (OVV),
 • marketing fakulty a Marketingová komise,
 • příprava nových a aktualizace stávajících propagačních materiálů (obecně i po jednotlivých oborech) v tištěné a digitální podobě a jejich distribuce,
 • koordinace propagačních činností pro zajištění uchazečů o studium na fakultě,
 • dohled nad činností Centra AdMaS, spolupráce a dořešení doposud neuzavřených problémů v oblasti stavby a provozu,
 • ochrana osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation) - , zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
 • propagace fakulty v pedagogické oblasti, DoD a veletrhy vzdělávání ve spolupráci s proděkanem pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině,
 • hodnocení EUA/IEP ve spolupráci s proděkanem pro tvůrčí činnost a digitalizaci,
 • koordinace činností v rámci Plánu Genderové rovnosti,
 • spolupráce se středními školami (soutěž STAVOKS).

Všichni proděkani ve spolupráci s vedením Vysokého učení technického v Brně, děkanem, tajemníkem a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti:

 • plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám, a to zejména: zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění; příslušná nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem VUT a fakulty, v platném znění.
 • Posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy,
 • naplňování strategického záměru VUT a fakulty, v rámci své funkční působnosti připravovat návrhy pro jejich aktualizaci,
 • naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci funkční působnosti),
 • aktivní účast v poradních orgánech děkana,
 • vytváření a řízení poradních sborů v rámci jejich funkční působnosti,
 • organizační a obsahové zabezpečování příslušných akademických obřadů,
 • vytváření podkladových materiálů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na jejich funkční působnost,
 • řešení problematiky, týkající se Centra AdMaS v oblasti jejich působnosti.