Studijní program

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: NPC-SIV Kód: N0732A260025 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, vodního hospodářství obcí a vodních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování vodních staveb v oblasti vodního hospodářství.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby získá v průběhu tří semestrálního studia prohloubené vědomosti ze stavebního inženýrství zaměřeného na vodní hospodářství a vodní stavby.
Absolvent si v průběhu studia osvojí nejnovější vědecké i technické poznatky z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb s návazností na jiné související oblasti. Získá znalosti a dovednosti z teoretických i odborných disciplín. Doplní si znalost cizího jazyka v oblasti své odbornosti a znalosti právních předpisů. Naučí se používat standardní i nové progresivní metody, technologie, postupy a analýzy uplatňované ve vodním hospodářství. Je veden k samostatné tvůrčí inženýrské činnosti při plánování, návrhu, realizaci a údržbě vodních staveb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí. Základem znalostí absolventa jsou předměty profilujícího základu, které jsou doplněny navazujícími úzce zaměřenými předměty. Získané znalosti v jednotlivých předmětech absolvent aplikuje při řešení individuálně zadaných vodohospodářských úloh, kde mimo jiné využije matematické modelování, analýzy chování systémů a geografické informační systémy.
Po absolvování studia je schopen samostatně řešit náročné technické úlohy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je vybaven prohloubenými znalostmi v oboru vodního hospodářství a vodních staveb, které umí uplatnit při komplexním plánování, návrhu, realizaci a správě vodních staveb. Jako kvalifikovaný odborník je schopen: vypracovat projektovou dokumentaci, provádět rizikové analýzy, zhotovovat odborná stanoviska, provádět plánovací činnosti, podílet se na odborném vedení provádění složité vodní stavby, vykonávat odborné inženýrské funkce v orgánech státní správy atd.
Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo ve výzkumu a vývoji. Je schopen zastávat inženýrské i manažerské funkce. Může se věnovat soukromému podnikání v oboru.
Po splnění předepsané praxe může absolvent získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu jsou současně: řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Klíčové výsledky učení

Absolvent si v průběhu studia osvojí nejnovější vědecké i technické poznatky z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb s návazností na jiné související oblasti. Získá znalosti a dovednosti z teoretických i odborných disciplín, prohloubí si znalost právních předpisů a cizího jazyka v oblasti své odbornosti. Naučí se používat standardní i nové progresivní metody, technologie, postupy a analýzy uplatňované ve vodním hospodářství. Je veden k samostatné tvůrčí inženýrské činnosti při plánování, návrhu, realizaci, řízení, kontrole a údržbě vodních staveb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA017 Matematika 5 (V) 2 1 4 zá,zk
NPA016 Balneotechnika 2 2 5 zá,zk
NPA017 Operační a systémová analýza 2 3 6 zá,zk
NRA012 Hydraulika podzemních vod 2 2 5 zá,zk
NRA013 Vybrané statě z hydrotechniky 2 2 5 zá,zk
NSA013 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NCA005 Hydrobiologie a ekotoxikologie 2 1 3 --,kl
NPA018 Vodohospodářský management 2 1 3 zá,zk
NSA014 Geografické informační systémy 2 3 zá,--
NSA015 Úpravy odtokových poměrů povodí 2 1 3 --,kl
NSA016 Vodohospodářská legislativa 2 1 3 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NPB019 Vybrané statě z vodárenství 2 2 4 zá,zk
NRB015 Splaveniny ve vodních tocích 2 2 4 zá,zk
NSB017 Řízení vodohospodářských soustav 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAB018 Základy variačního počtu 2 2 5 zá,zk
NBB006 Aplikovaná fyzika (V) 2 2 5 zá,zk
NCB006 Složení a vlastnosti přírodních vod 2 2 5 zá,zk
NRB014 Modelování ve vodním hospodářství 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NZB011 Inženýrská pedagogika 2 2 zá,--
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NPA020 Odborná exkurze 5 3 zá,--
NRA016-A Hydroinformatika 2 2 3 --,kl
NRA017 Matematické modelování ve vodním hospodářství 2 2 6 zá,zk
NRA018 Provádění vodních staveb 2 2 6 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NCB007 Procesy čištění odpadních vod 2 2 5 zá,zk
NPB023 Vybrané statě ze stokování a ČOV 2 2 5 zá,zk
NRB019 Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb 2 2 5 zá,zk
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NPB021 Čištění odpadních vod z průmyslu 2 2 5 zá,zk
NRB021 Protipovodňová ochrana 2 2 5 zá,zk
NSB019 Přírodní způsoby čištění vod 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NPB022 Diplomový seminář (V-VHO) 2 2 zá,--
NRB020 Diplomový seminář (V-VST) 2 2 zá,--
NSB018 Diplomový seminář (V-VHK) 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty