Studijní program

Stavební inženýrství – realizace staveb

Zkratka: NPC-SIR Kód: N0732A260022 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – realizace staveb"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických odborných znalostí pro optimální technologickou přípravu a řízení realizace staveb, které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů universitních a neuniversitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje zejména na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací „Pozemní stavby“, „Konstrukce a dopravní stavby“ a „Vodní hospodářství a vodní stavby“ na FAST VUT.
Studium umožňuje získat znalosti z oblastí technologií stavebních procesů, způsobů výstavby objektů, investiční a stavebně technologické přípravy realizace staveb, řízení staveb a jejich rekonstrukcí a z oblasti stavebního podnikání. V souladu se současnou úrovní teoretického poznání a vývojovými tendencemi technického, technologického a ekonomického rozvoje je kladen důraz na výuku exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování a využití počítačové podpory pro přípravu a realizaci staveb.
Povinnou součástí studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je desetitýdenní odborná praxe studentů, která probíhá ve spolupráci s významnými stavebními společnostmi působícími v ČR. Studenti pracují na pozici asistenta stavbyvedoucího. To přispívá k ověření získaných znalostí v praxi a získání dalších teoretických i praktických poznatků, dovedností a zkušeností v oblasti přípravy a realizace staveb.
Cílem studia je rozšířit teoretické i praktické znalosti absolventů, týkajících se stavebních technologií, pracovních postupů a způsobů řízení realizace staveb a vychovat odborníky schopné okamžitého uplatnění v přípravě a řízení staveb. Vytvořit tak předpoklady k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa po nástupu do praxe a i do vyššího managementu stavební firmy.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je schopen samostatně a tvůrčím způsobem komplexně řešit stavebně technické, technologické, ekonomické a manažerské úkoly ve stavebnictví. V průběhu třísemestrálního studia tohoto studijního programu student získá znalosti v teoretických a odborných předmětech a to především z oblasti stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, řízení realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby, způsobů řízení pracovních kolektivů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce při výstavbě. Osvojí si využití počítačové podpory při řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Výuka předmětů profilujícího základu reaguje na rozvoj nových stavebních materiálů, výrobků, technologií ve stavebnictví, na nové modely řízení stavební výroby a moderní způsoby staveništního řízení.
Uplatnění absolventa tohoto studijního programu je možné v celé oblasti stavebního inženýrství. Jeho studijní zaměření mu však dává vyšší míru znalostí z problematiky investiční a technologické přípravy staveb, projektového řízení výstavby, managementu realizace staveb a státní stavební správy.
Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb se může uplatnit především jako manažer velkých staveb (např. hlavní stavbyvedoucí) a řídící pracovník v různých provozních odděleních vedení realizačních podniků a rovněž jako stavebně technologický projektant.
Další možnosti uplatnění může absolvent získat jako odpovědný pracovník ve státní stavební správě, pracovník v přípravě stavebních investičních projektů, soukromý podnikatel ve stavebnictví, pracovník v oblasti řízení jakosti ve výstavbě, pracovník environmentu staveb a bezpečnosti práce.
Po získání předepsané praxe může absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb získat inženýrskou autorizaci v některém ze zákonem stanovených autorizačních oborů ČKAIT.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Specifické požadavky na přijetí

Přijímání uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultu stavební VUT se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem VUT, Statutem Fakulty stavební VUT a příslušnou Směrnicí děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.
Směrnice děkana detailně specifikuje:
- způsob a lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu,
- způsob doložení zákonem o vysokých školách požadovaného dosaženého vzdělání,
- formu přijímací zkoušky (viz níže) se specifikací předmětů přijímací zkoušky, rozsahy minimálních požadovaných znalostí a způsob a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a dalších skutečností rozhodujících pro přijetí ke studiu,
- pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky,
- minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu v daném studijním programu,
- závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a také náhradní termíny, či termín doplňkového kola přijímacích zkoušek,
- lhůty pro odeslání pozvánek k přijímací zkoušce a termíny, kdy uchazeč může v souladu se zákonem o vysokých školách nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu,
- způsob posuzování omluv absence při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu,
- způsob vyrozumění uchazečů o dosažených výsledcích při přijímací zkoušce, včetně termínu vyrozumění.
- vyhlášení výsledků přijímací zkoušky, sestavení pořadníku, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zápis přijatých uchazečů ke studiu.
Přijímací zkouška má podobu testu ze základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu specializace v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu na FAST VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství.
Po úspěšném absolvování studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb může absolvent pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA020 Matematika 5 (R) 2 1 4 zá,zk
NLA031 Předpjaté stavební konstrukce 2 1 3 zá,zk
NUA012 Informatika (R) 1 2 4 zá,--
NVA026 Ekonomické nástroje řízení stavební výroby 2 2 4 zá,zk
NWA014 Stavebně technologické projektování 2 2 5 zá,zk
NWA015 Systémy řízení jakosti 2 1 4 zá,zk
NWA016 Vybrané statě z technologie stavebních procesů 2 1 3 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHB056 Pozemní stavitelství (R) 2 1 3 --,kl
NHB057 Vybrané statě ze stavební fyziky (R) (predmět neotevřen) 2 1 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NVA027 Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví 2 2 3 zá,zk
NWA017 Ekologie a bezpečnost práce 2 1 2 --,kl
NWA018 Odborná praxe 50 7 --,kl
NWA019 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1 2 2 3 zá,--
NWA020 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí 2 2 3 zá,zk
NWA021 Specializovaný projekt (R) 2 3 --,kl
NWA022-A Stavební stroje (R) 2 1 2 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NJB026 Životnost stavebních materiálů 2 2 3 zá,zk
NWB023 Kontrola a dokumentování stavebních procesů 2 2 3 zá,zk
NWB024 Logistika 2 2 3 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVA028 Projektové řízení 2 2 5 zá,zk
NWA025 Diplomový seminář (R) 2 5 --,kl
NWA026 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2 1 2 5 zá,zk
NWA027 Řízení stavební zakázky 2 2 5 zá,zk
NWA028 Technologie rekonstrukcí 2 2 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NMB007 Technologie pozemních komunikací (R) (predmět neotevřen) 2 1 4 --,kl
NVB029 Manažerské dovednosti 2 1 4 --,kl
NWB029 Speciální technologie 2 1 4 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty