Studijní program

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Zkratka: NPC-SIE Kód: N0732A260021 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – management stavebnictví"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Cílem navrhovaného navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví se standardní délkou studia 1,5 roku je, aby absolvent tohoto programu:
- nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru,
- dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU,
- mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech,
- získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.
V průběhu prvního a druhého semestru získá student další prohloubení teoretických vědomostí zejména ze stavebně-technických předmětů, které je nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně – inženýrské problematiky. Při řešení zadaných úkolů je v rámci výuky veden k uplatňování nejnovějších poznatků vědy, stavební techniky a technologií. Pod odborným a metodickým působením svého učitele je motivován k samostatnému tvůrčímu přístupu a v závěru studia pod jeho vedením vypracovává diplomovou práci, kterou prokazuje svoji tvůrčí erudici. Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví rozšiřuje znalosti teoretických, stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín získaných v bakalářském studiu specializovaném na management stavebnictví.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Specifické požadavky na přijetí

Znalosti odpovídající bakalářskému studiu stavebního inženýrství se specializací management stavebnictví, zaměřené na poznatky ze základních technických předmětů a oborově zaměřené poznatky ze stavebně technických předmětů, stavebně ekonomických a manažerských předmětů i základů stavebního práva., Prerequisites and co-requisites of the knowledge corresponding to the bachelor's study of civil engineering specializing in construction management, focused on the knowledge of basic technical subjects and branch-related knowledge of construction-technical subjects, construction-economical and managerial subjects and the basics of construction law.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia Stavební inženýrství – management stavebnictví umí komplexně pracovat se stavebně technickými, stavebně ekonomickými, stavebně manažerskými a právními znalostmi v projektech. Je schopen týmové práce při projektovém řízení staveb a kvalifikované práce na projektech orientovaných na management stavebního podniku. Výstupy a výsledky takových projektů umí analyzovat a v případě potřeby navrhnout strategická opatření.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření (např. Management stavebnictví).

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA024 Matematika 5 (E) 2 1 4 zá,zk
NVA036 Ceny ve stavebnictví 2 1 2 3 zá,zk
NVA037 Inženýrský seminář 1 2 2 zá,--
NVA038 Manažerské účetnictví 2 2 5 zá,zk
NWA016 Vybrané statě z technologie stavebních procesů 2 1 3 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NDB020 Teorie spolehlivosti 2 1 3 --,kl
NGB006 Územní plánování 2 1 4 --,kl
NHB058 Modernizace a rekonstrukce 2 1 4 --,kl
NVB039 Ekonomická statistika 2 1 4 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NIB017 Diagnostika stavebních konstrukcí (E) 2 1 4 --,kl
NLB039 Statika při rekonstrukcích (E) 2 1 4 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BPA002 Inženýrské sítě 2 1 2 zá,zk
NFB020 Zakládání staveb (E) 2 1 2 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NVA040 Inženýrský seminář 2 2 2 zá,--
NVA041 Oceňování nemovitostí 2 1 4 zá,zk
NVA042 Projektové řízení staveb 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB048 Správní právo 2 3 --,zk
NVB049 Stavebně smluvní management 2 3 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NBB010 Aplikovaná fyzika (E) 2 1 3 --,kl
NVB047 Regionální politika 2 1 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB045 Manažerské techniky 1 2 3 --,kl
NVB046 Marketing 2 1 2 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB029 Geografické informační systémy 2 2 --,kl
NVB043 Integrované systémy managementu 2 2 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NZB011 Inženýrská pedagogika 2 2 zá,--
NZB012 Etika v podnikání 2 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
NVB044 Investování (predmět neotevřen) 2 1 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVA050 Diplomový seminář (E) 2 2 zá,--
NVA051-A Management stavebního podniku 2 1 5 zá,zk
NVA052 Projekt – Projektové řízení staveb 2 3 6 --,kl
NVA053 Projekt – Stavební podnik 2 3 6 --,kl
NVB056 Investiční výstavba 2 1 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB056 Investiční výstavba (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB054 Finanční analýza ve stavebním podniku 3 3 --,kl
NVB058 Veřejné finance (predmět neotevřen) 3 3 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NVB055 Hodnotové inženýrství (predmět neotevřen) 2 1 3 zá,zk
NVB057 Správa stavebních objektů 2 1 3 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty