Studijní program

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: NPC-SIK Kód: N0732A260026 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FAST VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a FAST VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby na FAST VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a dopravních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jako základ odbornosti studenta jsou zaměřeny na vybrané statě ze statiky a dynamiky staveb, zakládání a dopravních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta v oblasti betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, konstrukcí z kompozitních materiálů a skla, projektování pozemních komunikací, železničních staveb a uzlů a rovněž v diagnostice a hodnocení konstrukcí. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích nosných konstrukcí a mostů a rovněž dopravních staveb silničních i železničních.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, získá v průběhu třísemestrálního studia prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín. Jeho studium je postupně cíleně zaměřeno na navrhování betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, statiku inženýrských konstrukcí, geotechniku a zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení a diagnostiku staveb a hodnocení všech typů existujících konstrukcí.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice dané specializace a zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je pak schopen samostatně řešit i náročné odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu.
Absolvent je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci inženýrských a dopravních staveb, zpracovávat stavebně technické průzkumy i odborná stanoviska a znalecké posudky, hodnotit stavebně statický a stavebně technický stav existujících konstrukcí a dopravních staveb. Svoje uplatnění může najít rovněž v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen nést odpovědnost za řízení jednotlivců nebo skupin a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel.
Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu pro získání titulu Ph.D. Po splnění předepsané praxe může absolvent navazujícího magisterského studijního programu bez rozdílových zkoušek získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oborech a specializacích týkajících se konstrukcí a dopravních staveb, udělovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedná se o obory „Statika a dynamika staveb“, „Dopravní stavby“, „Mosty a inženýrské konstrukce“, „Geotechnika“ a „Zkoušení a diagnostika staveb“.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA022-A Matematika 5 (K) 2 1 4 zá,zk
NDA027 Dynamika (K) 2 2 5 zá,zk
NDA028 Nelineární mechanika 2 1 4 --,kl
NFA015 Zemní konstrukce 2 1 4 zá,zk
NMA008 Projektování pozemních komunikací 2 1 4 zá,zk
NNA008 Geografické informační systémy 1 1 2 zá,--
NNA009 Železniční konstrukce 1 2 1 4 zá,zk
NVA035 Ekonomika ve stavebnictvi 2 1 3 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NDA029 Spolehlivost konstrukcí 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NLB032 Betonové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk
NMB010 Dopravní inženýrství (DST) 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NNB010 Železniční stanice a uzly 1 (DST) 2 2 5 zá,zk
NOB028 Kovové mosty 2 (KON) 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NEB028 Stavební a průmyslová geodezie 1 1 2 zá,--
NLB033 Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2 zá,--
NOB029 Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru 1 1 2 zá,--
NPB024 Inženýrské sítě 1 1 2 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAB023 Aplikovaná matematika 2 2 4 zá,zk
NBB009 Speciální fyzika 2 2 4 zá,zk
NCB008 Chemie stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
NUB013 Algoritmizace a programování 2 2 4 zá,zk
NUB017 Databázové systémy 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NZB012 Etika v podnikání 2 2 zá,--
NZB013 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NLB036 Speciální betonové konstrukce (K) 2 2 6 zá,zk
NMB015 Technologie pozemních komunikací (K) 2 2 6 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NNB014 Železniční konstrukce 2 2 2 6 zá,zk
NOB032 Kovové konstrukce 3 2 2 6 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NLB034 Betonové mosty 2 (DST) 1 1 3 zá,--
NMB014 Dopravní inženýrství (KON) 1 1 3 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NNB015 Železniční stanice 1 1 3 zá,--
NOB033 Kovové mosty 2 (DST) 1 1 3 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NDB031 Lomová mechanika 2 1 5 zá,zk
NFB019 Vybrané statě z geomechaniky 2 1 5 zá,zk
NIB015 Experimentální metody vyšetřování konstrukcí (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,zk
NLB038 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K) 2 1 5 zá,zk
NMB013 Doprava ve městech 2 1 5 zá,zk
NNB016 Železniční stanice a uzly 2 2 1 5 zá,zk
NOB034 Speciální kovové konstrukce (K) (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NDB032 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K) 2 1 5 zá,--
NFB018 Geotechnická laboratoř 2 1 5 zá,--
NIB016 Materiály pro rekonstrukce staveb (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,--
NLB037 Statika při rekonstrukcích (K) 2 1 5 zá,--
NMB016 Vybrané problémy pozemních komunikací 2 1 5 zá,--
NNB012 Vybrané problémy z dopravního inženýrství (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,--
NNB013 Vybrané statě ze železničních staveb 2 2 1 5 zá,--
NOB035 Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí (predmět neotevřen) 2 1 5 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NDB030 Diplomový seminář (K-STM) 2 2 zá,--
NFB017 Diplomový seminář (K-GTN) 2 2 zá,--
NIB014 Diplomový seminář (K-SZK) 2 2 zá,--
NLB035 Diplomový seminář (K-BZK) 2 2 zá,--
NMB012 Diplomový seminář (K-PKO) 2 2 zá,--
NNB011 Diplomový seminář (K-ZEL) 2 2 zá,--
NOB031 Diplomový seminář (K-KDK) 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty