Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: NKC-SIS Kód: N0732A260023 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s kombinovanou formou studia

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studia. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti pozemních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z konstrukcí pozemních staveb, pozemní stavitelství, stavební fyzika, požární bezpečnost a legislativu s provázaností na celé stavebnictví a s významným zaměřením na environmentální stavitelství, tedy také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Studenti jsou také vedeni k samostatnému, ale i týmovému tvůrčímu, inženýrskému přístupu při řešení odborných úkolů s využíváním nejnovějších poznatků vědy, uplatnění moderních materiálů i nových technologií tak, aby byli následně po absolutoriu schopni aplikovat získané poznatky a vědomosti k vytváření stavebních děl vysoké technické i estetické úrovně.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování staveb a stavebních objektů v oblasti pozemních staveb.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby je schopen se orientovat v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi.
Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být i ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje.
Absolvent má rovněž předpoklady pro uplatnění ve svém odborném působení v praxi jako soukromý podnikatel ve stavebnictví nebo jako OSVČ.
Získání znalostí anglického jazyka i dalších doporučených světových jazyků, které jsou fakultou během studia nabízeny, vytváří studentům předpoklady pro absolvování části studia na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus+ a po skončení studia pak absolventům i možnost jejich uplatnění v zahraničí.
Dosažené vzdělání absolventovi magisterského studijního programu umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Pozemní stavby pro získání titulu doktor Ph.D.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

kombinovaná

Garant programu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA019 Matematika 5 (S) 2 1 4 zá,zk
NDA015 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
NHA040-A Nauka o budovách 2 2 2 4 zá,zk
NHB041 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 zá,zk
NHB042 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk
NLA022 Betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
NOA019 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NBA007 Aplikovaná fyzika 2 1 3 zá,zk
NHB043 Diplomový seminář (S-PST) 2 3 zá,--
NHB044 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 2 4 zá,zk
NHB046 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk
NHB047 Vybrané statě z pozemního stavitelství 1 2 2 5 zá,zk
NHB048 Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb 2 2 4 zá,zk
NVB025 Oceňování staveb 2 1 3 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHB049 Konstrukční detail (S-PST) 3 3 --,kl
NHB052 Průběh procesu výstavby 2 1 3 zá,zk
NHB053 Rekonstrukce a renovace památek 2 2 5 zá,zk
NHB054 Specializovaný projekt (S-PST) 2 8 --,kl
NHB055 Vybrané statě z pozemního stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
NIB011 Moderní stavební materiály 2 2 4 zá,zk
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty