Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: BKC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Popis programu

Bakalářský studijní program s kombinovanou formou studia

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent:
- nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu,
- dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU,
- mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí.
Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství prokáže znalosti, dovednosti a vědomosti:
- teoretických, technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
- právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
- souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství,
- metod sběru a analýzy dat,
- o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
- technologie staveb,
- prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě,
A dále absolvent prokáže porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a ekologickým (dopadům na životní prostředí). Získané znalosti v jednotlivých předmětech umí absolvent aplikovat v problematice daného tematického okruhu či specializace.
Absolvent umí:
- analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
- využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe,
- navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
- vypracovat, příp. se podílet na vypracování: projektové dokumentace staveb,
územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace,
- provádět statické a dynamické výpočty staveb,
- provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
- provádět zkoušení a diagnostiku staveb,
- vydávat odborná stanoviska,
- zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,
- vést realizaci stavby,
- provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce,
- provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
- zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
- vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy
- provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě,
- navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb atd.
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru stavebnictví.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterský studijní programu Stavební inženýrství nebo jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

bakalářská práce, závěrečná zkouška

Forma studia

kombinovaná

Garant programu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BUA001 Informatika 3 3 zá,--
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BCA001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BVA002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BIA002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BSA001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDA003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 5 2 zá,--
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BHB002 Počítačová grafika (S) 2 3 --,kl
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BHB005 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA003 Zakládání staveb (S) 2 2 4 zá,zk
BHA006 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BLA002 Betonové konstrukce 1 2 2 4 zá,zk
BOA003 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 4 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA010 Projekt – Pozemní stavitelství (S) 3 5 --,kl
BLA003 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BTA003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BVA004 Financování stavební zakázky 2 1 4 zá,--
BWA003 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BHB011 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk
BHB012 Bakalářský seminář (S-PST) 2 3 zá,--
BHB013 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk
BHB014 Specializovaný projekt (S-PST) 3 6 --,kl
BLA004 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BTB007 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk
BWA004 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty