Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nCK Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Pozemní stavby

Zkratka: S

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti navrhování pozemních staveb.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CA001 Matematika 5 (S) 2 1 4 zá,zk
CD003 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
CL001 Betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
CO001 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
CH003 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 --,kl
CH014 Nauka o budovách 2 2 2 4 zá,zk
CH016 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
CB001 Aplikovaná fyzika 2 1 3 zá,zk
CV008 Oceňování staveb 2 1 3 --,kl
CH002 Vybrané stati z požární bezpečnosti staveb 2 2 5 zá,zk
CH004 Vybrané stati z pozemního stavitelství 1 2 2 5 zá,zk
CH007 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 2 5 zá,zk
CH008 Diplomový seminář (S-PST) 2 3 zá,--
CH009 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CI001 Moderní stavební materiály 2 1 4 zá,zk
CH005 Konstrukční detail 3 4 --,kl
CH006 Specializovaný projekt (S-PST) 2 8 --,kl
CH012 Vybrané stati z pozemního stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
CH015 Průběh procesu výstavby 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CZ052 Etika v podnikání 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CH055 Rekonstrukce a renovace památek 2 2 5 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty