Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nC Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Realizace staveb

Zkratka: R

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Realizace staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství. Je zaměřen především na získání teoretických a praktických znalostí a činností pro optimální řízení přípravy a realizace staveb v tuzemsku i v zahraničí. Důraz je kladen na rozvoj a poznání exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování, realizace staveb a příslušných ekonomických aspektů, a také na využívání nejnovějších programů výpočetní techniky pro řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Během studia získává posluchač znalosti v teoretických a inženýrských předmětech, které tvoří širší základ oboru a dále speciální znalosti odpovídající zaměření studia. Osvojuje si nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Významnou částí studia je i rozšířená výuka cizích jazyků. Přínosem pro teoretické a praktické poznání způsobů moderního řízení výstavby je desetitýdenní odborná praxe vykonaná v průběhu druhého semestru v reálu staveb u významných stavebních společností. To umožňuje rychlé ověření a uplatnění získaných znalostí studenta v praxi, podstatné zkrácení jeho adaptačního období při vstupu do zaměstnání a vytváří také předpoklady ke kariérnímu postupu do manažerských funkcí.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Realizace staveb má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Tyto znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Jde zejména o znalosti z oblastí stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, managementu realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomiky a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby a ochrany životního prostředí při výstavbě.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu stavebních konstrukcí, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Realizace staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CA006 Matematika 5 (R) 2 1 4 zá,zk
CL002 Předpjaté stavební konstrukce 2 1 3 zá,zk
CU001 Informatika (R) 1 2 4 zá,--
CV014 Ekonomické nástroje řízení stavební výroby 2 2 4 zá,zk
CW012 Systémy řízení jakosti 2 1 4 zá,zk
CW022 Stavebně technologické projektování 2 2 5 zá,zk
CW023 Vybrané stati z technologie stavebních procesů 2 1 3 --,kl
CH011 Vybrané stati ze stavební fyziky (R) 2 1 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
CV015 Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví 2 2 3 zá,zk
CW013 Stavební stroje (R) 2 1 3 --,kl
CW014 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1 2 2 3 zá,--
CW015 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí 2 2 3 zá,zk
CW016 Ekologie a bezpečnost práce 2 1 3 --,kl
CW017 Specializovaný projekt (R) 2 3 --,kl
CW020 Odborná praxe 50 7 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CJ055 Životnost stavebních materiálů 2 2 3 zá,zk
CW057 Logistika 2 2 3 zá,zk
CW058 Kontrola a dokumentování stavebních procesů 2 2 3 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CV016 Projektové řízení 2 2 5 zá,zk
CW018 Řízení stavební zakázky 2 2 5 zá,zk
CW019 Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2 1 2 5 zá,zk
CW021 Diplomový seminář (R) 2 5 --,kl
CW024 Technologie rekonstrukcí 2 2 4 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CM056 Technologie pozemních komunikací (R) (predmět neotevřen) 2 1 4 --,kl
CV084 Manažerské dovednosti (predmět neotevřen) 2 1 4 --,kl
CW059 Speciální technologie 2 1 4 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CZ056 Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--
CZ057 Prezentační dovednosti 1 1 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty