Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nC Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátního pro další studium vybraného studijního oboru navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů daného oboru požadovaného pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření (matematika, fyzika), všeobecného stavebního základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získat autorizaci. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Koordinátor ECTS

Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.

Obory studijního pogramu

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty